„Dostawa defibrylatora AED do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”

Data wydania 2018-11-23
Tytuł „Dostawa defibrylatora AED do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia BA-I.2601.1.2018 z 23.11.2018 r.
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2018-12-03

Białystok, dnia 23.11.2018 r.

BA-I.2601.1.2018

Zapytanie ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty na dostawę defibrylatora AED do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa defibrylatora do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1. Przedmiot zamówienia obejmuje też:

- zainstalowanie urządzenia;    

- przeszkolenie z obsługi defibrylatora osób wskazanych przez Zamawiającego przed lub tuż po zainstalowaniu urządzenia, a następnie po upływie kolejnych 12 m-cy w okresie świadczenia serwisu gwarancyjnego;         

- świadczenie serwisu gwarancyjnego w okresie 60 miesięcy w zakresie i czasie określonym przez producenta urządzenia.

2. Wymagane parametry techniczne oraz eksploatacyjne defibrylatora:

- automatyczny lub półautomatyczny tryb pracy;         

- minimum pięcioletni (5) okres gwarancji;        

- elektrody z minimum pięcioletnim (5) okresem przydatności do użycia (wskazane jest, aby ta sama elektroda dedykowana była dla dorosłych i dla pacjentów pediatrycznych); kształt fali: prostoliniowy dwufazowy, niskoenergetyczny;        

- zasilanie bateryjne: baterie litowe nieładowalne; okres przydatności baterii minimum 5 lat w trybie gotowości, z uwzględnieniem przeprowadzania cotygodniowych testów, z możliwością samodzielnej wymiany baterii przez użytkownika;   

- czas ładowania: poniżej 10 sekund przy nowych bateriach;    

- czas utrzymywania naładowania defibrylatora: ok. 30 sekund;

- bezpieczeństwo pacjenta: wszystkie połączenia z pacjentem muszą być izolowane;   

- monitorowanie RKO z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej: sygnalizacja akustyczna i wizualna na ekranie właściwego tempa oraz prawidłowej    głębokości uciśnięć;  

- komunikaty głosowe i tekstowe na ekranie LCD w języku polskim;     

- pamięć wewnętrzna: rejestracja minimum 2 godzin zapisu EKG, impedancji pacjenta, liczby    przeprowadzonych defibrylacji, dostarczonej energii itp.;        

- funkcja codziennego automatycznego testu z zapisem w pamięci urządzenia daty, godziny i wyniku testu;

- parametry ogólne:       

▪ ciężar: max 5 kg;       

▪ temperatura pracy urządzenia: od 0 °C do 50 °C;        

▪ odporność na wstrząsy: minimum 100G (wg IEC 60068-2-27);             

▪ stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wody: minimum IP-55;  

- skrzynka metalowa do zawieszenia defibrylatora na ścianie- dostosowana gabarytami do oferowanego modelu urządzenia z zamknięciem na klucz (min. 2 szt., w tym jeden klucz    umieszczony za szybką do zbicia w przypadku nagłej potrzeby).

3. Wykonawca powinien posiadać autoryzację producenta na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

 B. Zadania Wykonawcy przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, zamontować oraz przeszkolić z obsługi defibrylatora na swój koszt.

2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co najmniej 2 dni robocze wcześniej o planowanym terminie dostarczenia zamówionego urządzenia. Za dni robocze ustala się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu urządzenia do siedziby Zamawiającego.

4. Urządzenie, o którym mowa w Zapytaniu ofertowym powinno posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność.

5. Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę urządzenia nastąpi w oparciu o protokół odbioru, który zostanie sporządzony po wykonaniu usługi, w tym: dokonania pierwszego przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych (słownie: dziesięć) od dnia podpisania umowy.

7. W przypadku stwierdzenia niezgodności z Opisem przedmiotu zamówienia (cz. A) lub z Ofertą Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany niezgodnego ze specyfikacją urządzenia na urządzenie właściwe, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

8. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego w okresie 60 miesięcy od realizacji zamówienia w zakresie i czasie określonym przez producenta urządzenia. W przypadku awarii, czas naprawy wadliwego urządzenia wynosi maksymalnie 10 dni roboczych. W przypadku trzykrotnej naprawy defibrylatora Zamawiający ma prawo żądania wymiany urządzenia na nowe.

9. W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w okresie, o którym mowa w pkt. 8 Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze o parametrach identycznych lub zbliżonych do urządzenia będącego w naprawie. 10. W przypadku awarii lub usterki, upoważniony do tego pracownik zgłosi ją telefonicznie lub mailowo.

10. Koszt dojazdu, w ramach napraw gwarancyjnych, ekipy serwisowej oraz koszt transportu przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.

11. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w niniejszym Zapytaniu ofertowym i zobowiązuje się go zrealizować z należytą starannością, najwyższymi standardami obowiązującymi na rynku dostaw oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12. Dostarczone urządzenie powinno posiadać oznakowania/ulotki informacyjne w języku polskim informujące o producencie, dacie produkcji, sposobie użycia i wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania.

C. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy sporządzić w formie papierowej w języku polskim.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.

3. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, powinny być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji.

4. Zaleca się ponumerowanie stron oferty i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

5. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Kompletna oferta powinna zawierać:

a) dane dotyczące Wykonawcy (pełna nazwa firmy, adres, NIP, REGON, telefon, adres e-mailowy);

b) wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 (Formularz ofertowy) oraz Załącznik nr 3 (Oświadczenie Wykonawcy) do niniejszego Zapytania ofertowego.

8. Ofertę w wersji papierowej należy przesłać na adres:         

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego         

Biuro Administracyjno – Gospodarcze               

15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

(na kopercie powinien być umieszczony dopisek „Oferta – Dostawa defibrylatora AED do siedziby UMWP”) lub przedłożyć osobiście (wyłącznie w zamkniętej kopercie) w Biurze Administracyjno-Gospodarczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, Białystok pok. 605.

9. Termin złożenia oferty – 03 grudnia 2018 r. (poniedziałek) do godz. 12:00.   

Liczy się data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

D. Kryterium oceny ofert

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium 100% cena oferty brutto (na podstawie Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego).

2. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:   

a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;   

b) brak jest dokumentów lub podpisów osób uprawnionych pod dokumentami, o których mowa w części C pkt. 7 Zapytania ofertowego;   

c) została złożona po terminie składania ofert, o którym mowa w części C pkt. 9

E. Postanowienia dodatkowe

1. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza cenowo, w oparciu o podane w zapytaniu kryterium wyboru i oceny ofert - 100 % łączna cena brutto oferty.

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podpisze umowy stanowiącej Załącznik nr 2 z Zamawiającym, dopuszcza się możliwość wybrania do realizacji niniejszego zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako kolejna (druga) na liście.

4. Aby zapewnić porównywalność wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu doprecyzowania i wyjaśnienia treści przedstawionych ofert.

5. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu https://przetargi.wrotapodlasia.pl w dziale „Przetargi”, typ ogłoszenia: „Zamówienia nie objęte ustawą Pzp”. Od wyników postępowania nie przysługuje odwołanie. 

F. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:        

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 (www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl).

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Oznacza to, że dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań finansowanych z budżetu Województwa („przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”).

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż do upływu okresu wynikającego z przepisów prawa dot. archiwizacji.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy zatem jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

Wykonawca oświadczy, że akceptuje informacje zawarte w części F (Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

G. Uwagi

1. Przewidywany termin podpisania umowy to pierwszy tydzień m-ca grudnia 2018 r.    Zamawiający zastrzega, iż termin ten może ulec nieznacznemu przesunięciu.

2. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym.

3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełniania.

4. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. Unieważnienie może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach, gdy:

a) powstaną okoliczności wymagające zmiany opisu przedmiotu zamówienia,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą        Zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie      zamówienia nie leży w interesie publicznym,

d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

6. Ewentualne zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia i postępowania proszę kierować do Pana Mirosława Jakimowicza, tel. 85 66 54 558, 609 970 127 lub Pana Tomasza Greś, tel. 85 66 54 552, 609 096 310.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

„Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę defibrylatora AED do siedziby UMWP przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. 05-815 Warszawa ul. Żołny 11 (NIP:1070017638; REGON:142737816).  

Całkowita kwota brutto (z podatkiem VAT) wynagrodzenia za wykonywanie czynności objętych postępowaniem wyniosła : 7 589,91 zł  (słownie złotych: siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć 91/100).”

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Bagińska

Wprowadzający: Magdalena Bagińska

Data modyfikacji: 2018-12-05

Opublikował: Magdalena Bagińska

Data publikacji: 2018-11-23

Rejestr zmian