DOSTAWA OPON ZIMOWYCH DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 2018/2019

Data wydania 2018-10-24
Tytuł DOSTAWA OPON ZIMOWYCH DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 2018/2019
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia BA-I.2632.23.2018
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2018-10-30

Białystok, 24.10.2018 r.

BA-I.2632.23.2018

 

Zapytanie ofertowe

 

Zapraszam do złożenia oferty na dostawę opon zimowych do samochodów osobowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

 A) Opis zadania

W zakres zapytania ofertowego wchodzi dostawa opon wyszczególnionych w Formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.

 B) Inne warunki i ustalenia

1. Kryterium oceny ofert: cena 100%

2. Warunki dostawy:

a) Wykonawca dostarczy opony do wskazanego przez Zamawiającego, położonego na terenie miasta Białegostoku punktu usługowego wymiany opon lub do siedziby Zamawiającego położonej przy  ul. Poleskiej 89 w Białymstoku,lub wg decyzji Zamawiającego

b) Wykonawca wyda opony z magazynu położonego na terenie miasta Białegostoku wskazanym przez Zamawiającego, uprawnionym do odbioru osobom zgłaszającym się sukcesywnie po odbiór opon

3. Oferta powinna być przygotowana poprzez wypełnienie Formularza ofertowego i złożona w wersji papierowej lub drogą elektroniczną.

4. Cena zaproponowana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem dostawy, m.in. dot. transportu.

5. Złożone oferty zawierające niekompletnie wypełniony Formularz ofertowy lub niepodpisane będą odrzucane, jako niespełniające wymogów zapytania ofertowego.

 C) Terminy

Wymagany termin wykonania dostawy lub zgłoszenia do odbioru wykonywanego zgodnie z cz.B ust 2 b: do 06.11.2018 r.

Termin złożenia oferty: 30.10.2018 r. do godziny 14.30

Termin płatności faktury: 21 dni od odbioru dostawy lub od dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia do odbioru wykonywanego zgodnie z cz.B ust 2b zapytania ofertowego, potwierdzonego protokółem odbioru na podstawie wystawionej faktury VAT.

 D) Sposób złożenia oferty

1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Dostawa opon – zima 2018/2019” w siedzibie UMWP w Białymstoku przy ul. K.S. Wyszyńskiego 1, pok. nr 605 lub drogą e-mail na adres: ba@wrotapodlasia.pl

2. Do oferty proszę dołączyć dane rejestrowe Wykonawcy oraz referencje potwierdzające fachowość i rzetelność wykonywania czynności objętych zapytaniem.

3. Ewentualne zapytania proszę kierować do Pana Tomasza Greś, tel. 85 66 545 52 lub do Pana Wojciecha Laskowskiego, tel. 85 66 54 177, 691 554 135.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  HANDLOPEX S.A., Handlopex S.A. ul.Regulska 49 ,02-495 Warszawa - cena oferty 5515,32 zł brutto.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Bagińska

Wprowadzający: Magdalena Bagińska

Data modyfikacji: 2018-11-07

Opublikował: Magdalena Bagińska

Data publikacji: 2018-10-24

Rejestr zmian