Sukcesywne wykonywanie dostaw i montażu żaluzji aluminiowych w siedzibach UMWP w Białymstoku w 2018 r.

Data wydania 2018-01-22
Tytuł Sukcesywne wykonywanie dostaw i montażu żaluzji aluminiowych w siedzibach UMWP w Białymstoku w 2018 r.
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia BA-I.2510.1.2018
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Zakończone

Specyfikacja

Biuro Administracyjno- Gospodarcze                                                                                   Białystok, dnia 22.01.2018 r.
BA-I.2510.1.2018

 

Zapytanie ofertowe

 Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie dostawy i montażu:

 żaluzji aluminiowych okiennych poziomych 25 mm, montaż na linkach, kolor wg. wzornika – ok. 25 m²,

  • żaluzji aluminiowych okiennych poziomych 50 mm, Dormax collection, venetian blinds, taśma aluminiowa grupy AE, montaż na taśmie, kolor wg. wzornika – ok. 35 m²,
  • żaluzji aluminiowych okiennych poziomych perforowanych 50 mm, Dormax collection, venetian blinds, taśma aluminiowa grupy BE, montaż na taśmie, kolor wg. wzornika
    – ok. 15 m²,

w pomieszczeniach biurowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w budynkach położonych w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, przy ul. Poleskiej 89, przy ul. Gen. F. Kleeberga 20, przy ul. Św.Rocha 13/15 (lok.321) oraz przy ul. Kilińskiego 16.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie dostawy i montaż żaluzji oraz rozliczenie wykonanych prac-fakturowanie  będzie odbywało się sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.

W zakres prac wchodzi:

ewentualny demontaż istniejących żaluzji, zamontowanie nowych żaluzji wraz z niezbędnymi akcesoriami, utylizacja zdemontowanych elementów.

 

II. Istotne postanowienia umowy:

 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr BA-I.2510.1.2018 z 22.01.2018 r.: UMOWA-WZÓR

 

III. Inne ustalenia:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty w formie ryczłtowej z podaniem ceny brutto za 1 m² powierzchni  zakrytej żaluzjami, oddzielnie dla wymienionych rodzajów żaluzji.

Oferowana kwota ryczałtowa za 1 m² obejmuje wszelkie czynności i materiały związane z robotami demontażowymi,  zawiera transport, niezbędny montaż, także akcesoriów i elementów wykończeniowych oraz wszelkie czynności i koszty związane z utylizacją zdemontowanych materiałów.

Zamawiający zakłada, że Wykonawca każdorazowo dokona oględzin i pomiarów z natury oraz dopasuje żaluzje do istniejącego rysunku okna  na podstawie dokonanego przez siebie obmiaru.

Zamawiający dokona przy każdorazowej sukcesywnej realizacji wyboru kolorystyki żaluzji na podstawie przedstawionych wzorników.

Wszystkie materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania oraz posiadać niezbędne certyfikaty i atesty.

Gwarancja na prace montażowe i użyte materiały: min 48 miesięcy.

Wykonawca dostarczy przed odbiorem prac certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty użytych materiałów. Dostarczenie w/w dokumentów będzie warunkiem rozpoczęcia czynności odbiorowych. Odbiór będzie przeprowadzony w terminie trzech dni od zgłoszenia gotowości do odbioru i dostarczenia w/w dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji robót zgodnie z jego potrzebami. Zmiana ilości całkowitej m² żaluzji zamontowanych w trakcie trwania umowy, a także zmniejszenie lub zwiększenie ilości poszczególnego rodzaju żaluzji nie może wpłynąć na zmianę cen jednostkowych za 1 m² zaproponowanych w ofercie dla poszczególnych rodzajów żaluzji ani powodować roszczeń do Zamawiającego z tytułu nie wykonania całego zakresu prac objętego niniejszym zapytaniem.

Dla potrzeb kontaktu związanego z realizacją robót Wykonawca zapewni dedykowanego opiekuna w zakresie handlowym, technicznym i do rozliczeń usługi.

Fakturowanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę powinno odbywać się wyłącznie w oparciu o dane podane w ofercie. Zamawiający nie dopuszcza stosowania cen jednostkowych niewymienionych w ofercie oraz stosowania przeliczników przy użyciu rabatów (upustów). Niezgodności w tym zakresie będą skutkować nieprzyjmowaniem faktur, jako wystawionych niezgodnie z umową i warunkami zapytania ofertowego.

 

IV. Kryteria wyboru oferty:

Cena 100% (przy spełnieniu oczekiwań Zamawiającego)

 

V. Terminy:

Wymagany termin wykonania prac: sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie: od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r.

Termin przystąpienia do realizacji: każdorazowo 7 dni od daty powiadomienia przez Zamawiąjącego o planowanej sukcesywnej realizacji prac.

Termin złożenia oferty: 02.02.2018 (piątek) do godziny 14:00

Termin płatności: 21 dni od odbioru robót potwierdzonego protokółem odbioru na podstawie wystawionej faktury VAT.

 

VI. Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Zapytanie ofertowe – Żaluzje 2018” w siedzibie UMWP w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, pok. nr 605
z podaniem ryczałtowej kwoty brutto za 1 m² proponowanej za wykonanie w/w  prac, oddzielnie dla każdego rodzaju żaluzji.

Do oferty proszę dołączyć dane rejestrowe Wykonawcy oraz referencje potwierdzające fachowość i rzetelność  wykonywania czynności objętych zapytaniem.

Ewentualne zapytania proszę kierować do Pana Mirosława Jakimowicza, tel. 85 66 54 558, 609 970 127 lub Pana Tomasza Greś, tel. 85 66 54 552, 609 096 310.

 

„Informuję, że postępowanie na  sukcesywne wykonywanie dostaw i montażu żaluzji aluminiowych w 2018 r. w siedzibach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego  w Białymstoku wobec złożenia ofert nie spełniających warunków Zapytania ofertowego nr BA-I.2510.1.2018 z  dnia 22.01.2018 r. zostało w całości unieważnione.”

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Żukowski

Wprowadzający: Rafał Żukowski

Data modyfikacji: 2018-02-07

Opublikował: Rafał Żukowski

Data publikacji: 2018-01-22

Rejestr zmian