Zakup i dostarczanie prasy codziennej i czasopism periodycznych w wersji papierowej na rok 2019 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Data wydania 2018-11-28
Tytuł Zakup i dostarczanie prasy codziennej i czasopism periodycznych w wersji papierowej na rok 2019 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia BA-III.1641.3.2018
Kategoria Dostawy
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2018-12-05

                                                                                                              Białystok, dnia 27.11.2018 r.

BA-III.1641.3.2018

Zapytanie ofertowe

 

Zapraszam do złożenia oferty na zakup i dostarczanie prasy codziennej i czasopism periodycznych w wersji papierowej, zwanych dalej tytułami, na rok 2019 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

 

A. Opis przedmiotu zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający tytuły i ilość egzemplarzy, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

B. Zadania Wykonawcy przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem oraz na swój koszt Zamawiającemu prasę codzienną w dniu wydania, a czasopisma periodyczne najpóźniej następnego dnia od dnia przekazania przez wydawcę do poniższych lokalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku:

a) ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,

b) ul. Poleska 89,

c) ul. Gen. George’a Smitha Pattona 8.

2. Wykonawca dostarczy tytuły Zamawiającemu najpóźniej do godz. 8.30.

3. Wykonawca zapewni na własny koszt, skrzynki na prasę pod klucz (tj. zamykane na klucz), które zostaną umieszczone w Budynku:

a) ul. Poleska 89, w przypadku dostarczenia prasy w godzinach 20.00-6.00,

b) ul. Gen. George’a Smitha Pattona 8, w przypadku dostarczenia prasy w godzinach 18.30-6.30.

4. Prasa oraz czasopisma będą dostarczone w formie oznaczonych banderolowanych pakietów z dowodem dostawy, uwzględniających podział wynikający z zestawienia przekazanego przez Zamawiającego. Wykonawca do każdej pierwszej dostawy prasy w danym miesiącu dołączy wykaz częstotliwości wydań każdego tytułu na cały miesiąc.

5. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

C. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy sporządzić w formie papierowej w języku polskim.

 

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.

3. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, powinny być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji.

4. Zaleca się ponumerowanie stron oferty i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

5. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Kompletna oferta powinna zawierać:

a) dane dotyczące Wykonawcy (pełna nazwa firmy, adres, NIP, REGON, telefon, adres e-mailowy);

b) wypełniony Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

8. Ofertę w wersji papierowej należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Biuro Administracyjno – Gospodarcze ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok pok. 605 (na kopercie powinien być umieszczony dopisek „Oferta – „dostawa prasy codziennej i czasopism periodycznych w wersji papierowej”), lub przedłożyć osobiście (wyłącznie w zamkniętej kopercie) w Biurze Administracyjno-Gospodarczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, Białystok pok. 605.

9. Termin złożenia oferty – 05.12.2018 r., godz. 10.00. Decyduje data wpływu oferty. Oferty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

D. Kryterium oceny ofert

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium 100% łączna cena oferty brutto (na podstawie Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego).

 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

E. Postanowienia dodatkowe

1. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza cenowo, tj. w oparciu o podane w zapytaniu kryterium wyboru i oceny ofert - 100 % łączna cena brutto oferty.

3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podpisze umowy z Zamawiającym, dopuszcza się możliwość wybrania do realizacji niniejszego zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako kolejna (druga) na liście.

4. Aby zapewnić porównywalność wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu doprecyzowania i wyjaśnienia treści ofert.

F. Uwagi

1. Przewidywany termin podpisania umowy to grudzień 2018 r.

 

2 Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym.

3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełniania.

4. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.

5. Nie dopuszcza się ofert częściowych (dotyczących dostawy tylko wybranych artykułów).

6. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania pisemnie, faksem lub droga elektroniczną.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. Unieważnienie może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach, gdy:

a) powstaną okoliczności wymagające zmiany opisu przedmiotu zamówienia,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,

d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

8. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia i postępowania należy kierować na adres mailowy: emilia.marczuk@wrotapodlasia.pl, joanna.fiedorowicz@wrotapodlasia.pl.

 

G. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:        

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 (www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl).

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Oznacza to, że dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań finansowanych z budżetu Województwa („przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”).

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż do upływu okresu wynikającego z przepisów prawa dot. archiwizacji.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy zatem jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
  2. Załącznik nr 2 Wzór formularza ofertowego;
  3. Załącznik nr 3 Wzór umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie złożonych ofert, ustalono, że najkorzystniejszą ofertę złożył:

GARMOND PRESS S.A. 31-034 Kraków, ul. Lubicz 3, NIP 676-17-96-725, Regon 350908300, O/Białystok ul. Handlowa 5, 15-399 Białystok – cena oferty brutto 58 906,76 zł

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Młynarska-Marczuk

Wprowadzający: Emilia Młynarska-Marczuk

Data modyfikacji: 2018-12-05

Opublikował: Emilia Młynarska-Marczuk

Data publikacji: 2018-11-28

Rejestr zmian