Zamówienie dostawy sprzętu sportowego.

Data wydania 2018-01-26
Tytuł Zamówienie dostawy sprzętu sportowego.
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia 1/2018
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2018-02-05

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

I. ZAMAWIAJĄCY

Województwa Podlaskiego

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

NIP: 542-25-42-016

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilość sztuk w załączeniu do zapytania (formularz ofertowy).
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz na produkty równoznaczne.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Wykonawca będzie dostarczał dla Zamawiającego przedmiot zamówienia, każdorazowo na wniosek Zamawiającego ale nie później niż 24h od momentu złożenia zamówienia. 
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 03.12.2018 r.
 3. Dostawa realizowana będzie transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

IV. ISTOTNE POSTANOWIENIA 

1. Wykonawca wystawi Fakturę VAT w oparciu o ceny jednostkowe, zamieszczone w Formularzu ofertowym na poniższe dane:

Województwo Podlaskie

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

NIP: 542-25-42-016

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

2. Płatność dokonana będzie przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy Faktury VAT i będzie realizowana przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.

3. Z tytułu ewentualnego niezrealizowania części zamówienia Wykonawcy nie przysługują roszczenia finansowe oraz prawne.

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje, potencjał i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w niniejszym Zapytaniu ofertowym i zobowiązuje się go zrealizować z należytą starannością, najwyższymi standardami obowiązującymi na rynku dostaw oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu nie wykonania lub nie należytego wykonania zamówienia będą naliczać kary umowne w następujących okolicznościach:

a) w przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 30% łącznej wartości brutto oferty wyliczonej na podstawie Formularza ofertowego;

b) za każdy dzień zwłoki lub każdy dzień opóźnienia dostawy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 30% wartości dostawy brutto wyliczonej na podstawie dostarczonej faktury VAT.

c) w przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
 2. Oferta powinna być:

a) opatrzona pieczątką firmową,

b) podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy,

c) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON, adres e-mailowy.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl, faksem na nr: 85 66 54 481, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego do dnia 5 lutego 2018 r. do godz. 1000
 2. Ocena ofert zostanie dokonana terminie do 14 dni od dnia składania ofert.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT 

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium 100% łączna cena oferty brutto na podstawie Formularza ofertowego. 
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę ofertową brutto.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wyłonionego oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia tego postępowania bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie może nastąpić, w szczególności w następujących przypadkach, gdy:

a) powstaną okoliczności wymagające zmiany opisu przedmiotu zamówienia,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,

d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą złożenie zamówienia.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Michał Kiejko pod numerem telefonu 85 66 54 483 oraz adresem email: michal.kiejko@wrotapodlasia.pl

X. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilość sztuk.

Wzór Umowy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie złożonych ofert, ustalono, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KAJA Kozłowscy Sp. J., ul. Hetmańska 40, 15-727 Białystok.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Bagińska

Wprowadzający: Magdalena Bagińska

Data modyfikacji: 2018-02-07

Opublikował: Magdalena Bagińska

Data publikacji: 2018-01-26

Rejestr zmian