Zaptanie ofertowe dotyczace złożenia oferty na wykonanie przeglądów oraz czynności serwisowych i konserwacyjnych instalacji niskoprądowych systemów zabezpieczeń,

Data wydania 2018-05-10
Tytuł Zaptanie ofertowe dotyczace złożenia oferty na wykonanie przeglądów oraz czynności serwisowych i konserwacyjnych instalacji niskoprądowych systemów zabezpieczeń,
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia BA-I.2512.7.2018
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2018-05-21

Biuro Administracyjno- Gospodarcze
BA-I.2512.7.2018                                                                                                                              Białystok, dnia 09.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie przeglądów oraz czynności serwisowych i konserwacyjnych instalacji niskoprądowych systemów zabezpieczeń, tj. systemów telewizji dozorowej (CCTV), sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz kontroli dostępu (KD) i instalacji wideodomofonowych w budynkach UMWP położonych w Białymstoku.

I. Miejsce świadczenia usługi 

    Usługa będzie wykonywana w siedzibach Urzędu Marszałkowskiego Województwa
    Podlaskiego, w budynkach położonych w Białymstoku przy: 
    - ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1; 
    - ul. Poleskiej 89 (bud. A i C); 
    - ul. Generała Franciszka Kleeberga 20; 
    - ul. Św. Rocha 13/15 (lok.321); 
    - ul. Jana Kilińskiego 16.

II. Termin świadczenia usługi (obowiązywania umowy): 

    Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony tj. od 01.06.2018r. do 31.05.2020r. (24 miesiące).

III. Opis przedmiotu zamówienia:

A) Przeglądy oraz czynności serwisowe i konserwacyjne będą polegały na:
    1. przeglądzie, konserwacji i serwisie urządzeń systemów: telewizji dozorowej (CCTV), systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz kontroli dostępu (KD) i instalacji wieodomofonowych, zainstalowanych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy: 
          - ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1; 
          - ul. Poleskiej 89 (bud. A i C); 
          - ul. Generała Franciszka Kleeberga 20; 
          - ul. Jana Kilińskiego 16;
    2.  przeglądzie, konserwacji i serwisie systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz kontroli dostępu (KD) w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego  w Białymstoku przy ul. Świętego Rocha 13/15 lok. 321;
    3.   wydawaniu nowych kart dostępu w ilości do trzydziestu  kart rocznie; 
    4. przeszkoleniu wskazanych pracowników Zamawiającego oraz firmy sprawującej ochronę obiektów UMWP z obsługi systemów, celem minimalizacji nieuzasadnionych wezwań.
    5. zgrywaniu i zapisywaniu nagrań z monitoringu na wniosek Zamawiającego (realizowane w przypadku zgody   Administratora Danych Osobowych Zamawiającego na udostępnienie nagrań podmiotom uprawnionym z mocy prawa).

B) Inne informacje:
   1. Postępowanie jest prowadzone w ramach procedury wewnętrznej Zamawiającego obowiązującej do kwoty 30 000 EURO.
   2. Obowiązki Wykonawcy, terminy, inne ustalenia i wymogi dotyczące wykonania usługi oraz warunki wypłaty wynagrodzenia proszę przyjąć zgodnie z załączonym Wzorem umowy (Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego).
  3.  Oferenci przed złożeniem oferty dokonają wizji lokalnej na potrzeby sporządzenia oferty. Wizja lokalna powinna być potwierdzona przez Zamawiającego, a potwierdzenie dołączone do oferty.
  4. Oględzin związanych z wykonaniem przeglądów oraz czynności serwisowych i konserwacyjnych instalacji niskoprądowych systemów zabezpieczeń tj. systemów CCTV, SSWiN oraz KD w budynkach UMWP położonych w Białymstoku, w tym oględzin instalacji i central sterujących ich pracą można dokonać codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-15:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty. 
Oględzin należy dokonać najpóźniej przed dniem upływu terminu składania ofert.  Z oględzin zostanie sporządzona notatka służbowa. Osoby upoważnione przez zamawiającego do kontaktu w sprawie oględzin: Mirosław Jakimowicz – tel. 609 970 127, Tomasz Greś – 609 096 310.
 

IV. Istotne postanowienia umowy 

Wykonawca w ramach prowadzonej usługi zapewni ciągłą, bezawaryjną pracę serwisowanych instalacji i urządzeń na warunkach określonych w umowie stanowiącej Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr BA-I.2512.7.2018 – Wzór umowy. 


V. Kryteria wyboru oferty: 

100% - cena  

VI. Termin i sposób złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, pok. 605,  w terminie do dnia 21.05.2016r. (poniedziałek) do godz. 12:00 z podaniem całkowitej kwoty brutto wynagrodzenia ryczałtowego (z podatkiem VAT)  za cały okres pełnienia usługi
(oraz dodatkowo - w rozbiciu na wskazanych 5 lokalizacji) za wykonywanie czynności objętych Zapytaniem ofertowym. 
2. Do oferty proszę dołączyć: 
a) dane rejestrowe Wykonawcy; 
b) referencje potwierdzające fachowość i rzetelność wykonywania czynności objętych
     zapytaniem;
c) dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania czynności objętych zapytaniem;
d) potwierdzenie dokonania oględzin, wizji lokalnej.  

Oferty niekompletne w zakresie wymagań, o których mowa w ppkt. b – d będą przez Zamawiającego odrzucone, jako niespełniające warunków Zapytania ofertowego. 
 
3. Ewentualne zapytania proszę kierować do Pana Mirosława Jakimowicza, tel. 85 66 54 558, 609 970 127 lub Pana Tomasza Greś, tel. 85 66 54 552, 609 096 310. 

 

 

„W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożyło: CENTRUM INFORMATYKI „ZETO” S.A. ; 15-048 Białystok ul. Skorupska 9;  NIP: 542-020-28-07; REGON: 050071679.
Całkowita kwota brutto wynagrodzenia ryczałtowego za cały okres pełnienia usługi za wykonywanie czynności objętych Zapytaniem ofertowym: 38 183,85 zł  (słownie złotych : trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt trzy 85/100).”

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Bieluci

Wprowadzający: Joanna Bieluci

Data modyfikacji: 2018-05-23

Opublikował: Joanna Bieluci

Data publikacji: 2018-05-10

Rejestr zmian