Zapytanie ofertowe dotyczace dostawy wody źródlanej oraz dzierżawa dystrybutorów wody źródlanej do siedziby UMWP przy ul. J. Kilińskiego 16 w Białymstoku

Data wydania 2018-05-10
Tytuł Zapytanie ofertowe dotyczace dostawy wody źródlanej oraz dzierżawa dystrybutorów wody źródlanej do siedziby UMWP przy ul. J. Kilińskiego 16 w Białymstoku
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia BA-I.2512.9.2.2018
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2018-05-25

Biuro Administracyjno- Gospodarcze                                                                                               Białystok, dnia 10.05.2018 r.
BA-I.2512.9.2.2018


Zapytanie ofertowe 

Zapraszam do złożenia oferty dotyczącej kompleksowego wykonania usługi;
dostawy wody źródlanej w butlach 18,9 litrowych, do celów spożywczych; 
dzierżawy dystrybutorów wody źródlanej 
 w siedzibie Urzędu Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. 

I. Miejsce świadczenia usługi: 

Siedziba Urzędu Marszałkowskiego - Białystok, ul. Jana Kilińskiego 16. 

II. Okres świadczenia usługi (obowiązywania umowy): 

01 lipiec 2018 r. – 30 czerwiec 2019 r. 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Dostawa będzie obejmować 2 szt. urządzeń dozujących przy ul. J. Kilińskiego 16 w Białymstoku. 
2. Dystrybutory wody źródlanej powinny zapewniać odpowiedni komfort korzystania z nich, tzn.:
-  urządzenia nie powinny powodować nadmiernego hałasu zarówno w czasie poboru wody, jak też w czasie oczekiwania na pobór;  
 - pobór wody powinien odbywać się w pozycji (w miarę) wyprostowanej, niepowodującej nadmiernego obciążenia kręgosłupa;
-  urządzenia winny posiadać czytelną i zrozumiałą (intuicyjną) grafikę w zakresie korzystania i obsługi;
-  na urządzeniu lub w jego pobliżu winna znajdować się instrukcja obsługi w języku polskim (czytelna i zrozumiała); 
- w widocznym miejscu na urządzeniu winna znajdować się informacja o terminie przeprowadzonej sanityzacji i ew. terminie następnej sanityzacji.  
3. Zamawianie wody odbywać się będzie telefonicznie– dostawa w dniu następnym, roboczym (w godz. 8:00-15:00).  
4 .Zużycie wody będzie uzależnione wyłącznie od potrzeb Zleceniodawcy. 
5. Celem zapewnienia ciągłości w korzystaniu z urządzeń, proces sanityzacji (potwierdzony protokołem) powinien odbywać się w miejscu świadczenia usługi. 
6. Zleceniobiorca winien przedstawić niezbędne dokumenty, świadectwa, atesty certyfikaty związane z usługą. 
Produkt powinien być wprowadzony do obrotu na terenie Unii Europejskiej po przeprowadzeniu oceny zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE oraz powinien posiadać deklarację zgodności UE i być oznakowany europejskim znakiem CE. 
7. Zleceniobiorca będzie obciążał Zleceniodawcę za wykonaną usługę jeden raz
w miesiącu. Koszt usługi liczony będzie w rozbiciu na koszt dostarczonej wody oraz koszt dzierżawy dystrybutorów. Wszelkie inne koszty związane z wykonywaną usługą, m.in. koszty sanityzacji, transportu, kaucje za butle, ponoszone przez Zleceniobiorcę będą ujęte w cenie wody i cenie dzierżawy dystrybutorów. 
8. Fakturowanie odbywać się będzie na koniec miesiąca według rzeczywistego zużycia wody na podstawie wystawionych w danym miesiącu dokumentów WZ. 
9. Termin płatności: 21 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zleceniodawcy.
w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1. 
10. Dystrybutory powinny posiadać funkcję schładzania i podgrzewania wody. 
11. Przewidywane zużycie wody w okresie trwania umowy- ok. 4 000 litrów. 

IV. Istotne postanowienia umowy: 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Umowa (wzór). 
 
V. Kryteria wyboru oferty: 
 
100% - cena 

VI. Pozostałe informacje związane ze złożeniem oferty: 

1.Proszę o podanie w swojej ofercie ceny netto i brutto: 
- za jedną butlę 18,9 litrową wody źródlanej; 
- za miesiąc dzierżawy jednej sztuki urządzenia dozującego. 
2.Ceny obejmują wszelkie koszty związane z dostawą wody źródlanej i dzierżawą dystrybutorów wody (pkt III ust.6). 
3.Nie dopuszcza się zmiany lub aktualizacji cennika produktów i usług w okresie trwania umowy. 
4.Podane ceny będą jedynym kryterium wyboru dostawcy usługi (przy spełnieniu oczekiwań Zleceniodawcy). 
5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z adnotacją „Dostawa wody źródlanej i dzierżawa dystrybutorów wody źródlanej 2018-2019”
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, pok.nr 605 w terminie do dnia 25.05.2018 r. (piątek) do godz.12:00 z podaniem ceny netto i brutto za jedną butlę 18,9 litrową wody oraz z podaniem ceny netto i brutto za miesiąc dzierżawy jednej sztuki urządzenia dozującego. 
6. Do oferty proszę dołączyć dane rejestrowe firmy oraz niezbędne dokumenty: świadectwa, atesty i certyfikaty  związane z usługą do wykonywania czynności objętych zapytaniem.
7. Oferty niekompletne będą traktowane jako niespełniające warunków Zapytania ofertowego i odrzucone. 
8. Ewentualne zapytania proszę kierować do Pana Mirosława Jakimowicza, tel. 85 66 54 558, 609 970 127 lub Pana Tomasza Greś, tel. 85 66 54 552, 609 096 310. 

 

„ W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wody źródlanej w butlach 18.9 l oraz dzierżawę dystrybutorów wody źródlanej w siedzibie UMWP w Białymstoku przy ul. Jana Kilińskiego 16  najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma: EDEN Springs Sp. z o.o. ; 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Perla 10.
Realizacja zakresu prac określonych w zapytaniu ofertowym nr BA-I.2512.9.2.2018 z  dnia 10.05.2018 r. została wyceniona na kwotę:   
- 12,00zł netto /14,76 zł brutto- za 1 butlę wody źródlanej o poj. 18,9 l
- 15,00zł netto /18,45 zł brutto- za 1 miesiąc dzierżawy jednego urządzenia dozującego.”

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Bieluci

Wprowadzający: Joanna Bieluci

Data modyfikacji: 2018-06-07

Opublikował: Joanna Bieluci

Data publikacji: 2018-05-16

Rejestr zmian