Zapytanie ofertowe dotyczace dostawy wody źródlanej oraz dzierżawa dystrybutorów wody źródlanej do siedziby UMWP przy ul. J. Kilińskiego 16 w Białymstoku

Data wydania 2018-05-10
Tytuł Zapytanie ofertowe dotyczace dostawy wody źródlanej oraz dzierżawa dystrybutorów wody źródlanej do siedziby UMWP przy ul. J. Kilińskiego 16 w Białymstoku
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia BA-I.2512.9.2.2018
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2018-05-25

Biuro Administracyjno- Gospodarcze                                                                                               Białystok, dnia 10.05.2018 r.
BA-I.2512.9.2.2018


Zapytanie ofertowe 

Zapraszam do złożenia oferty dotyczącej kompleksowego wykonania usługi;
dostawy wody źródlanej w butlach 18,9 litrowych, do celów spożywczych; 
dzierżawy dystrybutorów wody źródlanej 
 w siedzibie Urzędu Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. 

I. Miejsce świadczenia usługi: 

Siedziba Urzędu Marszałkowskiego - Białystok, ul. Jana Kilińskiego 16. 

II. Okres świadczenia usługi (obowiązywania umowy): 

01 lipiec 2018 r. – 30 czerwiec 2019 r. 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Dostawa będzie obejmować 2 szt. urządzeń dozujących przy ul. J. Kilińskiego 16 w Białymstoku. 
2. Dystrybutory wody źródlanej powinny zapewniać odpowiedni komfort korzystania z nich, tzn.:
-  urządzenia nie powinny powodować nadmiernego hałasu zarówno w czasie poboru wody, jak też w czasie oczekiwania na pobór;  
 - pobór wody powinien odbywać się w pozycji (w miarę) wyprostowanej, niepowodującej nadmiernego obciążenia kręgosłupa;
-  urządzenia winny posiadać czytelną i zrozumiałą (intuicyjną) grafikę w zakresie korzystania i obsługi;
-  na urządzeniu lub w jego pobliżu winna znajdować się instrukcja obsługi w języku polskim (czytelna i zrozumiała); 
- w widocznym miejscu na urządzeniu winna znajdować się informacja o terminie przeprowadzonej sanityzacji i ew. terminie następnej sanityzacji.  
3. Zamawianie wody odbywać się będzie telefonicznie– dostawa w dniu następnym, roboczym (w godz. 8:00-15:00).  
4 .Zużycie wody będzie uzależnione wyłącznie od potrzeb Zleceniodawcy. 
5. Celem zapewnienia ciągłości w korzystaniu z urządzeń, proces sanityzacji (potwierdzony protokołem) powinien odbywać się w miejscu świadczenia usługi. 
6. Zleceniobiorca winien przedstawić niezbędne dokumenty, świadectwa, atesty certyfikaty związane z usługą. 
Produkt powinien być wprowadzony do obrotu na terenie Unii Europejskiej po przeprowadzeniu oceny zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE oraz powinien posiadać deklarację zgodności UE i być oznakowany europejskim znakiem CE. 
7. Zleceniobiorca będzie obciążał Zleceniodawcę za wykonaną usługę jeden raz
w miesiącu. Koszt usługi liczony będzie w rozbiciu na koszt dostarczonej wody oraz koszt dzierżawy dystrybutorów. Wszelkie inne koszty związane z wykonywaną usługą, m.in. koszty sanityzacji, transportu, kaucje za butle, ponoszone przez Zleceniobiorcę będą ujęte w cenie wody i cenie dzierżawy dystrybutorów. 
8. Fakturowanie odbywać się będzie na koniec miesiąca według rzeczywistego zużycia wody na podstawie wystawionych w danym miesiącu dokumentów WZ. 
9. Termin płatności: 21 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zleceniodawcy.
w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1. 
10. Dystrybutory powinny posiadać funkcję schładzania i podgrzewania wody. 
11. Przewidywane zużycie wody w okresie trwania umowy- ok. 4 000 litrów. 

IV. Istotne postanowienia umowy: 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Umowa (wzór). 
 
V. Kryteria wyboru oferty: 
 
100% - cena 

VI. Pozostałe informacje związane ze złożeniem oferty: 

1.Proszę o podanie w swojej ofercie ceny netto i brutto: 
- za jedną butlę 18,9 litrową wody źródlanej; 
- za miesiąc dzierżawy jednej sztuki urządzenia dozującego. 
2.Ceny obejmują wszelkie koszty związane z dostawą wody źródlanej i dzierżawą dystrybutorów wody (pkt III ust.6). 
3.Nie dopuszcza się zmiany lub aktualizacji cennika produktów i usług w okresie trwania umowy. 
4.Podane ceny będą jedynym kryterium wyboru dostawcy usługi (przy spełnieniu oczekiwań Zleceniodawcy). 
5. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z adnotacją „Dostawa wody źródlanej i dzierżawa dystrybutorów wody źródlanej 2018-2019”
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, pok.nr 605 w terminie do dnia 25.05.2018 r. (piątek) do godz.12:00 z podaniem ceny netto i brutto za jedną butlę 18,9 litrową wody oraz z podaniem ceny netto i brutto za miesiąc dzierżawy jednej sztuki urządzenia dozującego. 
6. Do oferty proszę dołączyć dane rejestrowe firmy oraz niezbędne dokumenty: świadectwa, atesty i certyfikaty  związane z usługą do wykonywania czynności objętych zapytaniem.
7. Oferty niekompletne będą traktowane jako niespełniające warunków Zapytania ofertowego i odrzucone. 
8. Ewentualne zapytania proszę kierować do Pana Mirosława Jakimowicza, tel. 85 66 54 558, 609 970 127 lub Pana Tomasza Greś, tel. 85 66 54 552, 609 096 310. 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Bieluci

Wprowadzający: Joanna Bieluci

Data modyfikacji: 2018-05-16

Opublikował: Joanna Bieluci

Data publikacji: 2018-05-16

Rejestr zmian