Zapytanie ofertowe na odnowienie licencji oprogramowania Adobe Photoshop CC oraz Adobe Illustrator CC

Tytuł Zapytanie ofertowe na odnowienie licencji oprogramowania Adobe Photoshop CC oraz Adobe Illustrator CC
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia DSI-II.1333.24.2017
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2017-11-14

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

Zakup rocznej subskrypcji (odnowienie licencji) oprogramowania:

  • Adobe Photoshop CC PL oraz
  • Adobe Illustrator CC PL.

Posiadana przez nas licencja wygasa (data odnowienia) 7 listopada br.

Nasz identyfikator Adobe VIP: 5B4E9B2D59783207DFFA - Wojewodztwo Podlaskie Urzad Marszalkowski

 

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne na podstawie faktury wystawianej przez Wykonawcę. Termin płatności faktury Wykonawcy wynosi 21 dni od daty doręczenia faktury przez Wykonawcę na rachunek bankowy.

Dane do faktury:

Województwo Podlaskie

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

NIP: 542-25-42-016

 

Kryterium Wyboru oferty stanowi cena – 100%.

Termin odnowienia licencji będących przedmiotem zamówienia – najpóźniej 3 dni robocze od udzielenia zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia tego postępowania bez podania przyczyny.

Unieważnienie może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach gdy:

  • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  • wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

Oferty należy składać w postaci skanu oferty podpisanej przez  osobę upoważnioną przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie do godz. 12:00, 14.11.2017 r., na adres poczty elektronicznej: si@wrotapodlasia.pl.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt:

Pan Piotr Borówko tel. 85 66 54 322, piotr.borowko@wrotapodlasia.pl lub

Pan Mariusz Kopiczko tel. 85 66 54 615 mariusz.kopiczko@wrotapodlasia.pl

W wyniku przeprowadzonego postępowania z dnia 7 listopada 2017 roku na zakup rocznej subskrypcji (odnowienie licencji) oprogramowania: Adobe Photoshop CC PL oraz Adobe Illustrator CC PL, na podstawie złożonych ofert, ustalono, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Paweł Owczarzak EUPOL, ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska na kwotę 3626,04 zł brutto.

Włynęły 3 oferty od:

  1. Paweł Owczarzak EUPOL, ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wielkopolska, 
  2. SKYNET S.C., ul. Zgodna 4, 50-432 Wrocław, 
  3. Cortland Sp. z o.o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań - Oferta została odrzucona z uwagi na brak wymaganym w treści zapytania ofertowego podpisu osoby upoważnionej przez Wykonawcę.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Borówko

Wprowadzający: Piotr Borówko

Data modyfikacji: 2017-11-20

Opublikował: Piotr Borówko

Data publikacji: 2017-11-07

Rejestr zmian