Zapytanie ofertowe na usługę dostępu do Internetu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo podlaskie

Tytuł Zapytanie ofertowe na usługę dostępu do Internetu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo podlaskie
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia DSI-II.1333.17.2018
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2018-12-11

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym polegającym na:

Część 1: Dostęp do Internetu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na potrzeby urzędu

Część 2: Dostęp do Internetu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na potrzeby Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Województwa jak też jej klientów.

Zgodnie z wymaganiami opisanymi w załącznikach nr 1 i 2 Opisy przedmiotu zamówienia do Części 1 i 2.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każda część będzie oceniana jako oddzielne zamówienie.

 

Inne ustalenia:

1.       Wynagrodzenie Wykonawcy płatne w rozbiciu na miesięczne opłaty abonamentowe na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę do 7 dnia po skończonym okresie rozliczeniowym, którego dotyczą. Termin płatności faktur Wykonawcy wynosi 21 dni od daty doręczenia faktury przez Wykonawcę na rachunek bankowy,

2.       Kryterium wyboru ofert do części 1 i 2 stanowi – cena 100%,

3.       Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie,

4.       Do oferty należy dołączyć kopię wypisu z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wystawioną nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty,

5.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia tego postępowania bez podania przyczyny,

6.       Unieważnienie może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach gdy:

·       powstaną okoliczności wymagające zmiany opisu przedmiotu zamówienia,

·       cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

·       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 

Oferty należy składać wyłącznie na Załączniku nr 5 – formularz oferty w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej mieszczącej się na parterze budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, w nieprzekraczalnym terminie do godz. 13:00, 11.12.2018 r., albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na w/w adres z dopiskiem „Dotyczy zapytania ofertowego DSI-II.1333.17.2018". W przypadku ofert przesłanych pocztą lub kurierem za dzień dostarczenia oferty uznaje się dzień i godzinę wpływu w/w oferty do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, 15-874 Białystok.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Część 1

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Część 2

Załącznik nr 3 Wzór umowy – dostęp do Internetu UMWP(część 1)

Załącznik nr 4 Wzór umowy – dostęp do Internetu SSPW (część 2)

Załącznik nr 5 Formularz oferty

 

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt:

W zakresie treści zapytania Pan Piotr Borówko tel. 85 66 54 610, 

W sprawach technicznych dotyczących części 1 Pan Leszek Andrzejewski, tel. 85 66 54 595,

W sprawach technicznych dotyczących części 2 Pan Krzysztof Zbigniew Biryłko, tel. 85 66 54 133,

lub wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail: si@wrotapodlasia.pl

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Borówko

Wprowadzający: Piotr Borówko

Data modyfikacji: 2018-12-04

Opublikował: Piotr Borówko

Data publikacji: 2018-12-04

Rejestr zmian