Dostawa 9-osobowych samochodów

12 czerwca 2009

Tryb przetargu

przetarg nieograniczony

Treść ogłoszenia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. 9-osobowych  samochodów   dla WSPR SP ZOZ Suwałki. Szczegółowy opis techniczny i zakres zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ . Kod CPV : 34.11.52.00-8. Dodatkowo  Zamawiający wymaga  dla przedmiotu zamówienia dostawę po 4 szt. opon zimowych z felgami do każdego pojazdu

Komunikaty i korespondencja

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszelkie oświad­czenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Suwałki
                          ul. Mickiewicza 11                             16-400 Suwałki
lub                     tel. fax 0-87 – p - 566 22 68          e-mail: wsprsuwalki@wp.pl

Kontakt

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami i potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji prze­kazanych za pomocą, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:         Kierownik działu  obsługi  technicznej
imię i nazwisko       Jan Rapczyński
tel.                        0 (87) 566 22 68
fax.                       fax. 0-87 5631872 
e-mail.                    wsprsuwalki@wp.pl
w godz. pomiędzy: 8.00 a 14.00

Rozstrzygnięcie

OGŁOSZENIE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR OT-332-09-09
                                        O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach ul.Mickiewicza11 ogłasza, iż w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę 2 szt. samochodów 9-osobowowych dla WSPR SP ZOZ Suwałki przy ul. Mickiewicza 11.  najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
PUHM  MOTOZBYT  Sp. z o.o. 19-300 Ełk  ul. Suwalska 77, która zaoferowała dostawę 2 szt.  samochodów 9-osobowowych za kwotę w wysokości netto: 138.668,86 zł (169.176,00 zł brutto) była to jedna ważna oferta.
 
 Klasyfikacja poszczególnych ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym przedstawia się następująco: oferta firmy PUHM MOTOZBYT Sp. z o.o. Ełk  została złożona jako jedyna w niniejszym postępowaniu przetargowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert, uzyskała maksymalną ilość punktów – 300 pkt.

SIWZ