Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej realizowanej w ramach projektu pt. „Elektrownia wiatrowa Okrągłe”

8 czerwca 2012

EL-PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Chrobrego 6

83-000 Pruszcz Gdański

REGON: 220587259

E-mail: biuro@el-pro.org.pl

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe 


  


I.                    Zamawiający:


Firma EL-PRO Sp. z o.o. adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Chrobrego 6.


NIP: 604-010-15-84; REGON: 220587259; KRS: 0000302514.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.el-pro.org.pl


Tel. 58 683 14 89


 


II.                 Nazwa projektu: „Elektrownia wiatrowa Okrągłe” nr WND-RPPD.05.02.00-20-003/11 - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach działania 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
III.              Przedmiot zamówienia:


1.        Określenie przedmiotu: Budowa wewnętrznej  drogi dojazdowej realizowanej w ramach projektu pt. „Elektrownia wiatrowa Okrągłe”.

2.        Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

3.        Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2013r. 

4.        Miejsce realizacji: dz. 52 i 57 obręb Okrągłe, gm. Jeleniewo, woj. podlaskie.

5.        Adres strony internetowej, na której jest dostępny projekt budowlany: www.el-pro.org.pl

IV.             Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:


 


1.        Wiedza i doświadczenie:


Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy Wykonawca wykaże, iż posiada lub będzie posiadał odpowiedni sprzęt i załogę do realizacji zadania oraz w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie, wykonał, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu drogi dojazdowej dla elektrowni wiatrowej o mocy 2.3MW lub innej  drogi o nośności nie mniejszej niż 100 MPa.


   1. Potencjał techniczny.

Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia zostanie oceniony przez Zamawiającego na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z którego wynikać będzie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej kierownikiem robót drogowych, posiadającym co najmniej:


 - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,  1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy wykaże, iż:


a)       posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 300.000 zł;


b)       posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę 300.000 zł.


   1. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)     wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;


b)     wykaz osób wraz z  informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  z którego wynikać będzie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:  kierownikiem robót drogowych, posiadającym co najmniej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,


c)      informację banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert;


 


d)     opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


e)     aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych stosownego oświadczenia.


f)        jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4 f) składa odpowiadający im dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, iż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.


g)     pełnomocnictwo, z notarialnie poświadczonymi podpisami, do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy/konsorcjum (np. jeśli ofertę podpisuje osoba/osoby nie figurujące w odpisie z właściwego rejestru).


h)      oferenci z innych państw członkowskich mogą składać dokumenty równoważne polskim dokumentom. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.


i)        w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu dla celów zastosowania kryterium oceny ofert.


 


V.               Procedura


1.     Kryteria oceny ofert:


- cena – 100%;


Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium ustalony będzie wg wzoru, w skali do 100 punktów, w następujący sposób:


 


C = (Cncn/Cbon) x 100 x 100%, gdzie:


C - ilość punktów za cenę,


Cncn - najniższa cena  netto


Cbon - cena netto oferty badanej


 


 


2.     Cena oferty netto  jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie koszty, jakie  poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym między innymi:


 


-         koszty obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmujące wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,


-         koszty budowy wewnętrznej drogi dojazdowej


-         koszty organizacji ruchu,


-         koszty rekultywacji i uporządkowania terenu po wybudowaniu


 


3.     Okres gwarancji na przedmiot zamówienia minimum 2 lata.


4.     Cenę oferty, uwzględniającą cenę netto i należny podatek VAT,  należy podać w złotych polskich.


5.     Języki, w których można sporządzać oferty: polski


 


6.     Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


 


7.     Termin składania ofert: do 22.06.2012r. godz. 17.00


8.     Miejsce składania ofert:


Ofertę można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub kurierem na adres:

EL-PRO Sp. z o.o.

83-000 Pruszcz Gdański

ul. Chrobrego 6.

 

9.     Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważniony jest Sławomir Gościniak, adres e-mail: biuro@el-pro.org.pl

 

10. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.