Dostawa łączy miejskich telefonii stacjonarnej, realizację połączeń telefonicznych stacjonarnych wraz z administrowaniem w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturę i urządzenia teletechniczne.

Data wydania 2018-09-25
Tytuł Dostawa łączy miejskich telefonii stacjonarnej, realizację połączeń telefonicznych stacjonarnych wraz z administrowaniem w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturę i urządzenia teletechniczne.
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia BA-I.2634.5.2018
Kategoria Usługi
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2018-10-01

Białystok,dnia.24.09.20182018 r.

BA-I.2634.5.2018

 

Zapytanie ofertowe

 

Zapraszam do złożenia oferty na dostawę łączy miejskich telefonii stacjonarnej, realizację połączeń telefonicznych stacjonarnych wraz z administrowaniem w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturę i urządzenia teletechniczne w okresie od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r.

A) Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

B) Inne informacje:

Postępowanie jest prowadzone w ramach procedury wewnętrznej Zamawiającego obowiązującej do kwoty 30 000 EURO.

C) Dodatkowe ustalenia

Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz ofertowy – wzór Formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

D) Kryterium wyboru ofert:

Cena 100%

E) Terminy

Termin złożenia oferty: 01.10.2018 r. do godziny 12.30

Rozpoczęcia świadczenia usługi: 01.11.2018 r.

Zakończenie świadczenia usługi: 31.10.2019 r.

F) Sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Zapytanie ofertowe – telefonia stacjonarna” w siedzibie UMWP w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, pok. nr 605 w terminie do dnia 01.10.2018 r. do godz.12.30 na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2. Do oferty powinno być dołączone oświadczenie, o którym mowa w pkt.22 „Opisu przedmiotu zamówienia”.

Do oferty proszę dołączyć dane rejestrowe Wykonawcy oraz referencje potwierdzające fachowość i rzetelność wykonywania usług telekomunikacyjnych objętych zapytaniem.

Ewentualne zapytania proszę kierować do Pana Tomasza Greś, tel. 85 6654552, 609096310, Pana Jacka Jasińskiego tel. 85 6654580, 609802490.

 

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę łączy miejskich telefonii stacjonarnej, realizację połączeń telefonicznych stacjonarnych wraz z administrowaniem w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturę i urządzenia telefoniczne w okresie od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 r. ustalono, iż firma Enter T&T Sp. z o.o., ul. Plac Andersa 7, 61-894 Poznań – kwota 20 235,81 zł. złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Bagińska

Wprowadzający: Magdalena Bagińska

Data modyfikacji: 2018-10-03

Opublikował: Magdalena Bagińska

Data publikacji: 2018-09-25

Rejestr zmian