Kurs języka angielskiego na poziomie C1/C2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ lub innej równoważnej klasyfikacji, dla pracowników IZ RPOWP

Tytuł Kurs języka angielskiego na poziomie C1/C2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ lub innej równoważnej klasyfikacji, dla pracowników IZ RPOWP
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2018-04-24

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Województwo Podlaskie

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Rozwoju Regionalnego

Poleska 89

15-874 Białystok

1. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie na zorganizowanie i przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego, kursu języka angielskiego na poziomie C1/C2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ lub innej równoważnej klasyfikacji, dla pracowników Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego lata 2014-2020 (IZ RPOWP) zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W kursie weźmie udział 15 osób, które zostaną podzielone na dwie grupy.

Przeprowadzenie kursu języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (C1/C2) ma na celu  doskonalenie umiejętności biegłego posługiwania się specjalistycznym słownictwem związanym z funkcjonowaniem Unii Europejskiej tych pracowników IZ RPOWP, którzy uczestniczą w spotkaniach grup roboczych, wyjeżdżają służbowo za granicę, przygotowują dokumenty w języku angielskim lub tłumaczą je na potrzeby współpracy z instytucjami wchodzącymi w skład struktur Unii Europejskiej.

Informacje o programie regionalnym można znaleźć na stronie internetowej: www.rpo.wrotapodlasia.pl.

Kod i nazwa zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 80580000-3  Oferowanie kursów językowych.

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 1. Kurs języka angielskiego na poziomie zaawansowanym obejmie naukę słownictwa oraz struktur gramatycznych charakterystycznych dla następujących obszarów objętych w Ramowym programie  kursu: struktura i funkcjonowanie Unii Europejskiej, specyfika i zasady działania funduszy europejskich, gospodarka i biznes w Unii Europejskiej, funkcjonowanie przedsiębiorstw, w szczególności przedsiębiorstw innowacyjnych, prowadzenie spotkań i negocjacji, specyfika prowadzenia korespondencji handlowej i innych rodzajów korespondencji, przygotowywanie prezentacji, bankowość i finanse, general English, office English, język prawniczy, ze szczególnym uwzględnieniem analizy unijnych aktów prawnych i regulacji.
 2. Kurs obejmie łącznie 40 spotkań trwających po 90 minut (2 grupy*20 zajęć = 40 zajęć łącznie dla obu grup). Początek zajęć: 15:00 – 16:30. Czas trwania: czerwiec 2018 – koniec lutego 2019 r. (Uwaga: w lipcu i sierpniu 2018 realizacja kursu zostanie zawieszona). Zamawiający wymaga, aby w Harmonogramie kursu (Załącznik nr 8) nie uwzględniać zajęć w ostatnim tygodniu grudnia 2018 r. i pierwszym tygodniu stycznia 2019 r. oraz wymaga, aby w harmonogramie nie uwzględniać piątków jako dni realizacji zajęć.
 3. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy w oparciu o wyniki pretestu, który przeprowadzi Wykonawca, w celu ewentualnego zróżnicowania poziomu zajęć w grupach, w zależności od wyników pretestu.
 4. Zajęcia w każdej grupie będą się odbywać w innym dniu tygodnia.
 5. Wszyscy uczestnicy kursu otrzymają papierową wersję materiałów szkoleniowych najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji kursu w danej grupie. Zamawiający wymaga, by przygotowane, dla uczestników kursu, materiały szkoleniowe były w pełni zgodne z obowiązującym w Polsce prawem autorskim, czyli nie naruszały praw osób trzecich (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 6. Wykonawca przygotuje, w pełni zgodne z wymogami Zamawiającego, certyfikaty ukończenia szkolenia. Wzór certyfikatu  stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 7. Ze względu na specyfikę i złożoność zagadnień, które zostaną omówione w trakcie realizacji kursu, Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie go przez więcej niż jednego lektora (dotyczy realizacji kursu w obu grupach).
 8. Wykonawca wystawi fakturę częściową po zrealizowaniu w każdej grupie połowy godzin kursu, tj.; 20 zajęć łącznie x 90 minut = 30 godzin zegarowych, po podpisaniu przez Strony protokołu częściowego odbioru usługi. Protokół częściowego odbioru usługi będzie zawierał: daty przeprowadzenia zajęć, czas ich trwania, zrealizowane zagadnienia, imię i nazwisko lektora/lektorów, koszt realizacji usługi,  informację o braku lub istnieniu uwag/zastrzeżeń do wykonania przedmiotu zamówienia.  
 9. Zamawiający udostępni Wykonawcy salę oraz, w miarę możliwości, umożliwi Wykonawcy skorzystanie ze sprzętów znajdujących się w UMWP w Białymstoku, tj. rzutnika, tablicy multimedialnej,  flipcharta, laptopa.

 2. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia ich posiadania wykaże, że wykonał należycie osobiście lub przy pomocy osób trzecich (np. pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na przeprowadzeniu kursów języka angielskiego na poziomie zaawansowanym C1/C2,  w którym wzięło udział minimum 4 osoby  i obejmujących nie mniej niż 20 godzin lekcyjnych, 1 godzina lekcyjna - 45 minut (dotyczy każdej z wykazywanych usług).
 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która: ma wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe, tj.: filologia angielska lub lingwistyka stosowana obejmująca nauczanie języka angielskiego (lub wykształcenie równoważne w przypadku uzyskania dyplomu poza granicami RP), posiada przygotowanie pedagogiczne oraz przeprowadziła, w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 2 kursy na poziomie C1/C2 (wg ESOKJ) w zakresie nauki języka angielskiego dla  minimum 4 osób (dotyczy każdej z wykazywanych usług). Zamawiający wymaga, aby programy wykazanych kursów zawierały w sobie (łącznie) minimum cztery zagadnienia zawarte w Ramowym programie kursu (pkt. III Zapytania ofertowego).
 3. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków wymienionych w ppkt. 1 i 2 Wykonawca oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia (załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego).
 4. Wykluczeniu podlega Wykonawca:
  1. który brał czynny udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia,
  2. który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne,
  3. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd,
  4. który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego na rzecz Zamawiającego,
  5. w stosunku do którego otwarto likwidację.
 5. Wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5.
 6. Zamawiający wymaga 30-dniowego terminu związania ofertą. Bieg terminu rozpoczyna się z dniem upływu terminu składania ofert.

3. Dodatkowe informacje:

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert, o którym mowa w pkt VI, zostanie poproszony o przedłożenie następujących dokumentów:
 2. W zakresie wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik nr 6).
 1. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia:
 • wykaz lektorów/lektora, którzy/który przeprowadzą/przeprowadzi w/w kurs zawierający informacje odnośnie ich /jego wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia (każdy lektor musi posiadać: wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe, tj.: filologia angielska lub lingwistyka stosowana obejmująca nauczanie języka angielskiego lub wykształcenie równoważne w przypadku uzyskania dyplomu poza granicami RP, przygotowanie pedagogiczne oraz, w okresie ostatnich 3 lat, przeprowadził co najmniej 2 kursy języka angielskiego na poziomie C1/C2 (wg ESOKJ) dla minimum 4 osób (dotyczy każdej z wykazywanych usług). Zamawiający wymaga, aby programy wykazanych kursów zawierały w sobie (łącznie) minimum cztery zagadnienia spośród wskazanych w Ramowym programie kursu (pkt. III Zapytania ofertowego, Załącznik nr 7).
 1. Wykonawca zostanie poproszony o przedłożenie przynajmniej jednego dowodu potwierdzającego, że w/w usługi zostały wykonane należycie. Za dowody potwierdzające należyte wykonanie Zamawiający uzna:
 2. w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia - minimum 1 referencję wystawioną przez podmiot będący odbiorcą przeprowadzonego przez danego Wykonawcę kursu, o którym mowa w pkt. IV.1 Zapytania ofertowego, za taki podmiot uważa się instytucję, która zamawia kurs i kieruje na niego swoich pracowników;  protokoły odbioru lub inne równoważne dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana bez zastrzeżeń,
 3. natomiast w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia – referencje dla lektora/lektorów, (minimum 1 referencja dla każdego z lektorów) wystawione przez podmioty będące odbiorcami przeprowadzonych przez danego lektora szkoleń – za taki podmiot uważa się instytucję, która zamawia szkolenie i kieruje na nie swoich pracowników;  protokoły odbioru lub inne równoważne dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana bez zastrzeżeń.
 4. Wykonawca zostanie równie również poproszony o przedstawienie harmonogramu realizacji kursu dla dwóch grup zawierającego: rozkład zajęć realizujących poszczególne zagadnienia zawarte w Ramowym programie kursu, datę realizacji poszczególnych zajęć, imię i nazwisko lektora, czas trwania zajęć, uwagi/informacje uzupełniające Wykonawcy.

 4. Kryteria wyboru oferty:

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium 100% cena brutto[1], gdy oferta ta będzie zgodna z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym,

Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów wyboru i oceny ofert:

C – cena – znaczenie – 100%

  Cena minimalna brutto

 C = ------------------------------------ x 100 [pkt]

Cena oferty badanej brutto

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który przedłoży ofertę spełniającą wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym, a jego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane kryteria wyboru ofert tj. uzyska najwyższą ocenę punktową (C) oraz spełni wszystkie warunki i przedstawi dokumenty wskazane w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

 

 1. Zamawiający informuje, że w przypadku otrzymania dwóch lub więcej ofert zawierających taką samą cenę za realizację kursu języka angielskiego na poziomie C1/C2 Wykonawcy zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych

5. Wymogi dotyczące sposobu przygotowania oferty:

 Oferta musi składać się z:

 1. wypełnionego Formularza ofertowego (Załącznik nr 1),
 2. podpisanego Oświadczenia Wykonawcy (Załącznik nr 5).
 3. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zamówienia należy kierować do Agaty Tyszki na adres e-mail: tyszka@wrotapodlasia.pl lub telefonicznie: 85 66 54 920,

lub Beaty Plechimowicz beata.plechimowicz@wrotapodlasia.pl  lub telefonicznie: 85 66 54 931.

 1. Oferta musi: być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, czytelna oraz napisana po polsku.
 2. Ofertę należy złożyć, z zamkniętej kopercie z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – oferta „ Konkurs języka angielskiego dla pracowników IZ RPOWP”, w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – pok. nr 19, która znajduje się na parterze budynku „C”, Poleska 89, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, ul. Poleska 89 Białystok, w nieprzekraczalnym terminie, który upływa  24 kwietnia 2018 r. o godzinie 12:00. W innym przypadku, ze względów proceduralnych, oferta nie zostanie wzięta pod uwagę.
 3. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12:15 (24 kwietnia 2018 r. w pokoju 412, IV piętro, budynek „C” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89).

 Załączniki:

 • Formularz ofertowy (Załącznik nr 1),
 • wzór Umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę (Załącznik nr 2),
 • Ankieta oceny szkolenia (Załącznik nr 3),
 • Treść certyfikatów (Załącznik nr 4),
 • Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 5),
 • Wykaz usług szkoleniowych wykonanych przez Wykonawcę (Załącznik nr 6),
 • Informacje dotyczące lektora/lektorów poświadczające spełnienie warunków określonych w Zapytaniu ofertowym (Załącznik nr 7),
 • Harmonogram kursu (Załącznik nr 8).

 

[1] Zamawiający informuje, ze kurs języka angielskiego, na poziomie zaawansowanym C1/C2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego dla 15 pracowników IZ RPOWP 2014-2020, ma charakter usługi kształcenia zawodowego i jest w całości finansowany ze środków publicznych, zgodnie z artykułem 43 ustęp 1, punkt 29 litera „c” z 11 marca 2004 Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm).

Korespondencja i zmiany

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Plechimowicz

Wprowadzający: Beata Plechimowicz

Data modyfikacji: 2018-04-17

Opublikował: Beata Plechimowicz

Data publikacji: 2018-04-16

Rejestr zmian