Zakup mebli biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Data wydania 2018-06-14
Tytuł Zakup mebli biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Typ Zamówienia Przetargi z PZP
NR Zamówienia BZP.272.8.2018
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2018-06-28
Ogłoszenie nr 573069-N-2018 z dnia 2018-06-14 r.

Województwo Podlaskie : „Zakup mebli biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
A. poziom dofinansowania 100% Tytuł projektu: „Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020” (rok 2018); B. poziom dofinansowania 100% Tytuł projektu: ,,Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW” w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Podlaskie , krajowy numer identyfikacyjny 050658404, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  1 , 15-888   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 665 45 51, e-mail zamowienia.publiczne@wrotapodlasia.pl, faks 85 665 46 42.
Adres strony internetowej (URL): https://przetargi.wrotapodlasia.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://przetargi.wrotapodlasia.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup mebli biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”
Numer referencyjny: BZP.272.8.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup mebli biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: 1) Część nr 1 – Fotele i krzesła 2) Część nr 2 – Meble gabinetowe I 3) Część nr 3 – Meble biurowe i magazynowe 4) Część nr 4 – Meble gabinetowe II 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 39100000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39110000-6
39113100-8
39130000-2
39151000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania (realizacji) zamówienia (tożsamy dla wszystkich części): 60 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: dla Części nr 1: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. 1 dostawę mebli biurowych o wartości nie mniejszej niż 110 000,00 zł brutto. UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli będzie go spełniał samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców. dla Części nr 3: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 1 dostawę mebli biurowych o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto. UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli będzie go spełniał samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców. W przypadku, gdy wykonawca złoży ofertę na części, do których postawione są warunki udziału w postępowaniu, zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże spełnienie warunku dla części o najwyższej wartości dostawy wskazanej powyżej. Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu dla Części nr 2 i 4.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI ust. 2 SIWZ, wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, (załącznik nr 7 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP ustawy PZP: dla każdego oferowanego mebla – wymienionego w załącznikach nr 3.1-3.4 do SIWZ – zamawiający wymaga złożenia kart katalogowych lub innych środków dowodowych (np. foldery oferowanych produktów, prospekty, katalogi, karty charakterystyki produktu, wydruki ze strony internetowej producenta) – zawierających: informacje potwierdzające, że oferowane produkty spełniają wszystkie wymagania postawione przez zamawiającego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz oznaczenie oferowanych mebli.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 20,00
Gwarancja 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Podlaskie, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 6654 549, e-mail:kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl, e-mail: zamowienia.publiczne@wrotapodlasia.pl, www.przetargi.wrotapodlasia.pl; 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego BZP.272.8.2018 pn. „Zakup mebli biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Fotele i krzesła
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup mebli biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”. Część nr 1 – Fotele i krzesła Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39110000-6, 39113100-8, 39130000-2, 39151000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 20,00
Gwarancja 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Meble gabinetowe I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup mebli biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”. Część nr 2 – Meble gabinetowe I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39110000-6, 39113100-8, 39130000-2, 39151000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 20,00
Gwarancja 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Meble biurowe i magazynowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup mebli biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”. Część nr 3 – Meble biurowe i magazynowe 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39110000-6, 39113100-8, 39130000-2, 39151000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 20,00
Gwarancja 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Meble gabinetowe II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup mebli biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”. Część nr 4 – Meble gabinetowe II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39110000-6, 39113100-8, 39130000-2, 39151000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 20,00
Gwarancja 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie nr 500142068-N-2018 z dnia 21-06-2018 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 573069-N-2018
Data: 14/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Województwo Podlaskie , Krajowy numer identyfikacyjny 050658404, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  1, 15-888   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 665 45 51, e-mail zamowienia.publiczne@wrotapodlasia.pl, faks 85 665 46 42.
Adres strony internetowej (url): https://przetargi.wrotapodlasia.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-25, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-28, godzina 10:00
Ogłoszenie nr 500229309-N-2018 z dnia 24-09-2018 r.
Województwo Podlaskie : „Zakup mebli biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
A. poziom dofinansowania 100% Tytuł projektu: „Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020” (rok 2018); B. poziom dofinansowania 100% Tytuł projektu: ,,Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW” w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 573069-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500142068-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Podlaskie , Krajowy numer identyfikacyjny 050658404, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  1, 15-888   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 665 45 51, e-mail zamowienia.publiczne@wrotapodlasia.pl, faks 85 665 46 42.
Adres strony internetowej (url): https://przetargi.wrotapodlasia.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Zakup mebli biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.272.8.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup mebli biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: 1) Część nr 1 – Fotele i krzesła 2) Część nr 2 – Meble gabinetowe I 3) Część nr 3 – Meble biurowe i magazynowe 4) Część nr 4 – Meble gabinetowe II 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39100000-3

Dodatkowe kody CPV: 39110000-6, 39113100-8, 39130000-2, 39151000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Fotele i krzesła
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 146842.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ARTform Ewa Lorenc
Email wykonawcy: biuro@artform.pl
Adres pocztowy: ul. Komisji Edukacji Narodowej 52 lok. 3
Kod pocztowy: 15-687
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 111930.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 111930.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 222407.37
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Meble gabinetowe I
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup mebli biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku” zamawiający, działając zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. W zakresie części 2 „Meble gabinetowe I” kwota ta wynosiła 3 567,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100). W postępowaniu, w zakresie części nr 2, złożono dwie oferty: 1) Tronus Polska sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, cena oferty: 12 792,00 zł; 2) ARTform Ewa Lorenc, ul. KEN 52 lok. 3, 15-687 Białystok, cena ofert: 3 936,00 zł. W wyniku badania i oceny ofert najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez Tronus Polska sp. z o.o. Po analizie możliwości finansowych zamawiający stwierdził, iż nie ma możliwości zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zadania do ceny najkorzystniejszej oferty. Mając powyższe na uwadze zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie części nr 2.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Meble biurowe i magazynowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 113140.24
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  14
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  14
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "TOBO" Datczuk sp.j.
Email wykonawcy: przetargi@tobo.pl
Adres pocztowy: Kuriany 104
Kod pocztowy: 15-589
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 81898.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 81898.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 267640.62
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Meble gabinetowe II
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/09/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 8015.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ARTform Ewa Lorenc
Email wykonawcy: biuro@art-form.pl
Adres pocztowy: ul. Komisji Edukacji Narodowej 52 lok. 3
Kod pocztowy: 15-687
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6888.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4160.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20917.38
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Specyfikacja

Korespondencja i zmiany

Białystok, 2 sierpnia 2018 r.

BZP.272.8.2018

 

ZAWIADOMIENIE

 O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup mebli biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”, nr BZP.272.8.2018, w zakresie części nr 2 „Meble gabinetowe I”.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

            W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup mebli biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku” zamawiający, działając zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. W zakresie części 2 „Meble gabinetowe I” kwota ta wynosiła 3 567,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100).

W postępowaniu, w zakresie części nr 2, złożono dwie oferty:

  • Tronus Polska sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, cena oferty: 12 792,00 zł;
  • ARTform Ewa Lorenc, ul. KEN 52 lok. 3, 15-687 Białystok, cena oferty: 3 936,00 zł.

W wyniku badania i oceny ofert najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez Tronus Polska sp. z o.o.

            Po analizie możliwości finansowych zamawiający stwierdził, iż nie ma możliwości zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zadania do ceny najkorzystniejszej oferty.

Mając powyższe na uwadze zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie części nr 2.

 

Białystok, 30 sierpnia 2018 r.

OGŁOSZENIE

O WYNIKU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Zakup mebli biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku” zapadły następujące rozstrzygnięcia:

Najkorzystniejszą ofertę w zakresie części nr 3 złożył wykonawca:

TOBO Datczuk sp.j.

Kuriany 104

15-589 Białystok

 

cena oferty brutto: 81 898,32 zł

 Kryteria oceny ofert:

- cena

- skrócenie terminu realizacji

- gwarancja

 

Powyższa oferta spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Klasyfikacja poszczególnych ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym przedstawia się następująco:

Nr oferty

Wykonawca

Cena brutto

pkt.

Skrócenie terminu realizacji

pkt.

Gwarancja

pkt.

Punkty razem

1.

„DRZEWIARZ-BIS”

sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a

87-600 Lipno

oferta nieklasyfikowana

2.

Tronus Polska sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

267 640,62 zł

18,36

do 40 dni

20,00

5 lat

20,00

58,36

3.

„HEBA” Tomasz Heba

ul. Bydgoska 46/1

85-790 Bydgoszcz

Zakład Produkcyjny

Czarnowo 42

87-134 Zławieś Wielka

oferta nieklasyfikowana

4.

P.P.H.U. Studio 7

Piotr Chodakowski

Miąsowa 19

28-305 Sobków

oferta nieklasyfikowana

5.

Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy

„JAWOR”

Zbigniew Świadek

Linowiec 22

83-200 Starogard Gdański

oferta nieklasyfikowana

6.

P.P.H.U. MEBLE ARTE

Jarosław Banak

ul. Plebiscytowa 18

43-190 Mikołów

108 847,62 zł

45,14

do 40 dni

20,00

5 lat

20,00

85,14

7.

ERGOSYSTEM sp.j.

R. Makuch, M. Wolski,

J. Wiatr

ul. Połczyńska 115B

01-303 Warszawa

86 039,73 zł

57,11

do 40 dni

20,00

5 lat

20,00

97,11

8.

Przybyś Dorota

„MEBLE MARZEŃ”

ul. Józefa 11/32

31-056 Kraków

Zakład Produkcyjny

ul. Kościuszki 39

32-020 Wieliczka

103 612,00 zł

47,43

do 40 dni

20,00

5 lat

20,00

87,43

9.

„TOBO” Datczuk sp.j.

Kuriany 104

15-589 Białystok

81 898,32 zł

60,00

do 40 dni

20,00

5 lat

20,00

100,00

10.

Renggli sp. z o.o.

ul. Handlowa 6A

15-399 Białystok

115 731,00 zł

42,46

do 40 dni

20,00

5 lat

20,00

82,46

11.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół

„CEZAS” sp. z o.o.

Aleja Solidarności 15

15-751 Białystok

102 529,11 zł

47,93

do 40 dni

20,00

5 lat

20,00

87,93

12.

WOKA-BUD

Wojciech Sepko

ul. Jastrzębia 12

16-020 Czarna Białostocka

109 810,78 zł

44,75

do 40 dni

20,00

5 lat

20,00

84,5

13.

Biuro i Meble

Marek Józef Mikołowski

ul. Przędzalniana 60A

15-688 Białystok

oferta nieklasyfikowana

14.

„Art form” Ewa Lorenc

ul. KEN 52 lok. 3

15-687 Białystok

129 888,00 zł

37,83

do 40 dni

20,00

5 lat

20,00

77,83

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) zawarcie umowy możliwe będzie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Białystok, 11 września 2018 r.

OGŁOSZENIE

O WYNIKU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Zakup mebli biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku” zapadły następujące rozstrzygnięcia:

 

Najkorzystniejszą ofertę w zakresie części nr 4 złożył wykonawca:

ARTform Ewa Lorenc

ul. Komisji Edukacji Narodowej 52 lok. 3

15-687 Białystok

 

cena oferty brutto: 6 888,00 zł

 Kryteria oceny ofert:

- cena

- termin dostawy

- gwarancja

 

Klasyfikacja poszczególnych ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym przedstawia się następująco:

Nr oferty

Wykonawca

Cena brutto

pkt.

Skrócenie terminu realizacji

pkt.

Gwarancja

pkt.

Punkty razem

1.

„DRZEWIARZ-BIS”

sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a

87-600 Lipno

oferta nieklasyfikowana

2.

Tronus Polska sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

20 917,38 zł

19,76

do 40 dni

20,00

5 lat

20,00

59,76

8.

Przybyś Dorota

„MEBLE MARZEŃ”

ul. Józefa 11/32

31-056 Kraków

Zakład Produkcyjny

ul. Kościuszki 39

32-020 Wieliczka

oferta nieklasyfikowana

9.

„TOBO” Datczuk sp.j.

Kuriany 104

15-589 Białystok

11 108,13 zł

37,21

do 40 dni

20,00

3 lata

0,00

57,21

14.

„Art form” Ewa Lorenc

ul. KEN 52 lok. 3

15-687 Białystok

6 888,00 zł

60,00

do 40 dni

20,00

5 lat

20,00

100,00

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

Powyższa oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jest to oferta, która otrzymała najwyższą ilość punktów w określonych przez zamawiającego kryteriach. Wykonawca - „Art form” Ewa Lorenc, ul. KEN 52 lok. 3, 15-687 Białystok, który złożył ofertę nr 14, nie podlega wykluczeniu. Oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu, oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy p.z.p.

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) zawarcie umowy możliwe będzie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Najkorzystniejszą ofertę w zakresie części nr 1 złożył wykonawca:

ARTform Ewa Lorenc

ul. Komisji Edukacji Narodowej 52 lok. 3

15-687 Białystok

 

cena oferty brutto: 111 930,00 zł

 Kryteria oceny ofert:

- cena

- termin dostawy

- gwarancja

Klasyfikacja poszczególnych ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym przedstawia się następująco:

Nr oferty

Wykonawca

Cena brutto

pkt.

Skrócenie terminu realizacji

pkt.

Gwarancja

pkt.

Punkty razem

2.

Tronus Polska sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

oferta nieklasyfikowana

7.

ERGOSYSTEM sp.j.

R. Makuch, M. Wolski,

J. Wiatr

ul. Połczyńska 115B

01-303 Warszawa

112 919,34 zł

59,47

do 40 dni

20,00

5 lat

20,00

99,47

9.

„TOBO” Datczuk sp.j.

Kuriany 104

15-589 Białystok

150 724,20 zł

44,56

do 40 dni

20,00

5 lat

20,00

84,56

11.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół

„CEZAS” sp. z o.o.

Aleja Solidarności 15

15-751 Białystok

181 732,50 zł

36,95

do 40 dni

20,00

5 lat

20,00

76,95

12.

WOKA-BUD

Wojciech Sepko

ul. Jastrzębia 12

16-020 Czarna Białostocka

128 109,27 zł

52,42

do 40 dni

20,00

5 lat

20,00

92,42

14.

„Art form” Ewa Lorenc

ul. KEN 52 lok. 3

15-687 Białystok

111 930,00 zł

60,00

do 40 dni

20,00

5 lat

20,00

100,00

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

Powyższa oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jest to oferta, która otrzymała najwyższą ilość punktów w określonych przez zamawiającego kryteriach. Wykonawca - „Art form” Ewa Lorenc, ul. KEN 52 lok. 3, 15-687 Białystok, który złożył ofertę nr 14, nie podlega wykluczeniu. Oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu, oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 2 pkt 5 lit. a oraz zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy p.z.p.

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) zawarcie umowy możliwe będzie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Łukasz Czułowski

Wprowadzający: Łukasz Czułowski

Data modyfikacji: 2018-09-24

Opublikował: Łukasz Czułowski

Data publikacji: 2018-06-14

Rejestr zmian