Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Spokojna Przystań w Garbarach

3 grudnia 2014

DPS “Spokojna Przystań”

16-050 Garbary

TELEFON: 856511078, 857176090,

FAX: 856511078, 857176090,

E-mail: sapde@wp.pl

Tryb przetargu

nieograniczony

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.12.2014r.

Numer ogłoszenia BZP 251045-2014

1. Nazwa i adres zamawiającego;

Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji” prowadzące Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach, 16-050 Michałowo, tel/fax: 856511078, e-mail: sapde@wp.pl.

2. Określenie trybu zamówienia;

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 907), dalej zwanej "ustawą”.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia; www.wrtoapodlasia.pl/zampub

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych; Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Spokojna Przystań w Garbarach. CPV: 15.00.00.00-8, 15.80.00.00-6, 15.50.00.00-3, 15.30.00.00-1, 15.33.11.70-9, 15.20.00.00-0, 15.81.00.00-9, 03.14.25.00-3.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia; Do dnia 31.12.2015.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

 

-Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek (oświadczenie załącznik nr 3 do siwz),

-Wiedza i doświadczenie - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek (oświadczenie załącznik nr 3 do siwz),

-Potencjał techniczny - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek (oświadczenie załącznik nr 3 do siwz),

-Osoby zdolne do wykonania zamówienia - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy,

że spełnia w/w warunek (oświadczenie załącznik nr 3 do siwz),

-Sytuacja ekonomiczna i finansowa - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek (oświadczenie załącznik nr 3 do siwz),

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę.

 

Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda:

-oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnego z treścią załącznika nr 4 do siwz;

-oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnego z treścią załącznika nr 3 do siwz;

-aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (w przypadku osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp- załącznik nr 5 do siwz);

-informacji dotyczącej grupy kapitałowej zgodnej z treścią załącznika nr 6 do siwz.

 

8. Informacja na temat wadium; Zamawiający nie żąda wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie; Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert;

Oferty należy składać w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach, 16-050 Michałowo do dnia 12.12.2014r, do godz. 12:00.

11. Termin związania ofertą;

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej; Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.


Rozstrzygnięcie

Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji” prowadzące Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach, informuje o wynikach rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 251045-2014 na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych.

Pakiet I, została wybrana oferta przedstawiona przez Firmę: Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego, ul. Handlowa 4, 15-959 Białystok.

Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę (28068,87zł brutto) i w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego uzyskała najwyższą liczbę 100 punktów.

Ofertę w postępowaniu złożyła również Firma Miland Sp. z o.o., Al. 1000-lecia P.P. 4, 15-111 Białystok (cena oferty brutto: 31939,41zł, liczba punktów:87,88).

 

Pakiet II została wybrana oferta przedstawiona przez Firmę: Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego, ul. Handlowa 4, 15-959 Białystok.

Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę (36369,78zł brutto) i w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego uzyskała najwyższą liczbę 100 punktów.

Ofertę w postępowaniu złożyła również Firma Miland Sp. z o.o., Al. 1000-lecia P.P. 4, 15-111 Białystok (cena oferty brutto: 43098,89zł, liczba punktów:84,38).

Pakiet III, została wybrana oferta przedstawiona przez Firmę: Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego, ul. Handlowa 4, 15-959 Białystok.

Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę (21595,18zł brutto) i w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego uzyskała najwyższą liczbę 100 punktów.

Ofertę w postępowania złożyła również Firma Miland Sp. z o.o., Al. 1000-lecia P.P. 4, 15-111 Białystok

 

Pakiet IV, została wybrana oferta przedstawiona przez Firmę: Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego, ul. Handlowa 4, 15-959 Białystok.

Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę (85713,93zł brutto) i w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego uzyskała najwyższą liczbę 100 punktów.

 

Pakiet V, została wybrana oferta przedstawiona przez firmę: Sprzedaż Hurtowa Owoców i Warzyw Tersa Mortel, ul. Witosa 30, 17-120 Brańsk.

Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę (81097,38zł brutto) i w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego uzyskała najwyższą liczbę 100 punktów.

Oferty w postępowaniu złożyły również Firmy: P.P.H.U. Stachu, ul. Scaleniowa 20/12, 15-780 Białystok oraz Polmak Bis Sp. z o.o., ul. Gen. Wł. Adndersa 40, 15-113 Białystok.

 

Pakiet VI, została wybrana oferta przedstawiona przez firmę: Miland Sp. z o.o., Al. 1000-lecia P.P. 4, 15-111 Białystok.

Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę (13294,26zł brutto) i w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego uzyskała najwyższą liczbę 100 punktów.

Ofertę w postępowaniu złożyła również Firma: Iglotex-Łukasz Sp. z o.o., Porosły 99, 16-070 Choroszcz.

 

Pakiet VIII, została wybrana oferta przedstawiona przez firmę: Podlaskie Przedsiębiorstwo Mięsne Sp. z o.o., ul. Dojnowska 61/1, 15-557 Białystok.

Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę (49982,73zł brutto) i w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego uzyskała najwyższą liczbę 100 punktów.

Ofertę w postępowania złożyła również firma Piekarnia Cukiernia Okruszek G. i M. Mironowicz sp.j., ul. Stawowa 11, 15-556 Białystok (cena oferty brutto: 55233,36zł, liczba punktów: 90,49pkt).

 

Pakiet IX, została wybrana oferta przedstawiona przez Firmę: Lewian Wiesław Leoniuk, Baciki Bliższe 101, 17-300 Siemiatycze.

Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę (11025zł brutto) i w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego uzyskała najwyższą liczbę 100 punktów.

Oferty w postępowaniu złożyły również Firmy:

-Sprzedaż Hurtowa Owoców i Warzyw Teresa Mortel, ul. Witosa 30, 17-120 Brańsk, (cena oferty brutto 11655zł, liczba punktów: 94,59pkt).

-Polmak Bis Sp. z o.o., ul. Gen. Wł. Adndersa 40, 15-113 Białystok, (cena oferty brutto: 11655zł, liczba punktów: 94,59pkt).SIWZ