Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Spokojna Przystań w Garbarach

9 grudnia 2014

DPS “Spokojna Przystań”

16-050 Garbary

TELEFON: 856511078, 857176090,

FAX: 856511078, 857176090,

E-mail: sapde@wp.pl

Tryb przetargu

nieograniczony

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.12.2014r.

Numer ogłoszenia BZP 255183-2014

1. Nazwa i adres zamawiającego;

Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji” prowadzące Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach, 16-050 Michałowo, tel/fax: 856511078, e-mail: sapde@wp.pl.

2. Określenie trybu zamówienia;

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 907), dalej zwanej "ustawą”.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia; www.wrtoapodlasia.pl/zampub

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego w prognozowanej ilości 70m³ do kotłowni Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach. CPV: 09135100-5.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia; do dnia 31.12.2015r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

 

-Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi oraz oświadczy, że spełnia w/w warunek (oświadczenie załącznik nr 3 do siwz)

-Wiedza i doświadczenie - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek (oświadczenie załącznik nr 3 do siwz),

-Potencjał techniczny - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek (oświadczenie załącznik nr 3 do siwz),

-Osoby zdolne do wykonania zamówienia - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy,

że spełnia w/w warunek (oświadczenie załącznik nr 3 do siwz),

-Sytuacja ekonomiczna i finansowa - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek (oświadczenie załącznik nr 3 do siwz),

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez Wykonawcę.

 

Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda:

-ważnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi,

-oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnego z treścią załącznika nr 3 do siwz;

-oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnego z treścią załącznika nr 4 do siwz;

-w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Zamawiający żąda aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy -załącznik nr 5 do siwz);

-informacji dotyczącej grupy kapitałowej zgodnej z treścią załącznika nr 6 do siwz.

 

8. Informacja na temat wadium; Zamawiający nie żąda wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie; Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert;

Oferty należy składać w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach, 16-050 Michałowo do dnia 17.12.2014r, do godz. 12:30.

11. Termin związania ofertą;

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej; Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.


Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 255183-2014 w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego.

Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji” prowadzące Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego, została wybrana oferta przedstawiona przez Firmę: P.P.H.U. Opal Spółka Jawna Irena Puławska, Roman Puławski, adres: ul. Targowa 84, 17-200 Hajnówka. Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę (206295,60zł brutto) i w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez zamawiającego uzyskała najwyższą liczbę 100 punktów.

Oferty w postępowaniu złożyły również firmy:

-PetroDom Venna Sp. z o.o. sp.k., adres: ul.Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska (cena oferty brutto: 208017,60zł, liczba punktów: 99,17)

-Plus spółka jawna Jurkiewicz i Syn, adres: Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok Zaścianki, (cena oferty brutto: 213183,60zł, liczba punktów: 96,76).


SIWZ