Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo zamówień publicznych.Dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza w złotych równowartości 14 000 euro netto bądź zamówień udzielanych przez Zamawiających, którzy nie są zobowiązani do stosowania Pzp bez względu na wartość zamówienia.

Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek i czytnika kodów kreskowych

4 marca 2015

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

TELEFON: 85 66 54 549

FAX: 85 66 54 567

REGON: 050667685

E-mail: olgierd.kolesnik@umwp-podlasie.pl

Treść ogłoszenia


Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym polegającym na zakupie i dostawie sprzętu komputerowego opisanego w Załącznikach Nr 1, 2 niniejszego maila. Zapytanie podzielono na 2 zadania z których każde będzie rozpatrywane jako oddzielne zamówienie i będzie mogło być udzielone różnym Wykonawcom. Ofertę można składać zarówno na 2 zadania jak i na jedno z nich – będą rozpatrywane oddzielnie.


Dostawa całości sprzętu musi być zrealizowana najpóźniej 14 dni od dnia ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty. Termin ten jest nieprzekraczalny. Jeżeli okaże się niezbędnym przedłużenie terminu dostawy, prosimy przed złożeniem oferty wysłać pytanie w tej kwestii. Dopuszczamy nieznaczne wydłużenie tego terminu i jest to kwestia do uzgodnienia przed wyborem najkorzystniejszej oferty dla każdego zadania. O wyrażeniu zgody na zmianę terminu dostawy poinformujemy oficjalnie.


Z uwagi na szacunkową kwotę Zadania 2 konieczne będzie dla niego podpisanie umowy. Zadanie 2 nie będzie tego wymagało jednak dla tego Zadania również obowiązuje taki sam termin dostawy oraz te same wysokości kar za nie wywiązanie się z warunków dostawy zawarte we wzorze umowy. Wzór umowy na dostawę zamieszczamy w załączniku, prosimy się z nim zapoznać ponieważ wysokość kar umownych pozostanie bez zmian.   

Kryterium niezbędnym do wytypowania najkorzystniejszych ofert będą 2 warunki:


1) minimalna cena brutto dla każdego Zadania oddzielnie

2) spełnienie wymogu co do terminu dostawy dla każdego Zadania

Podsumowując kryteria wyboru oferty, już samo jej przesłanie będzie równoznacznie z deklaracją zapewnienia spełnienia obydwu powyższych warunków. Nie spełnienie przynajmniej jednego z nich będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 


Ofertę prosimy sporządzić w postaci wypełnionych tabel z Załączników Nr 1, 2 w polach oznaczonych na żółto, prosimy wkleić te tabele do okna wiadomości mailowej i z krótkim komentarzem odesłać na adres mariusz.kopiczko@wrotapodlasia.pl . Prosimy nie wysyłać wypełnionych Załączników Nr 1, 2 jako dołączone pliki Excela.  


Termin składania ofert ustalamy do najbliższego piątku 6 marca 2015r do godz.11.00. Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Zaznaczamy również że cały sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy i nie może być odnawiany (tzw. Refurbished). 


Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w myśl ustawy PZP. 


Kontakt

Mariusz Kopiczko
Kierownik Referatu Informatyki

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
tel. (085) 66 54 615, fax (0 85) 66 54 508
e-mail: mariusz.kopiczko@wrotapodlasia.pl

SIWZ