Tytuł Wynajęcie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych 15 boksów garażowych w Suwałkach.
Typ Zamówienia Przetargi na sprzedaż nieruchomości
Kategoria Nieruchomości
Typ Postępowania Ustny nieograniczony
Status Postępowania W trakcie

Wynajęcie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych 15 boksów garażowych w Suwałkach.

Załącznik nr 1 do uchwały     153/2006/2016

Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r.

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ogłasza i zaprasza

do uczestnictwa w przetargach ustnych nieograniczonych na wynajęcie 15 boksów garażowych znajdujących się na nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Sportowej Nr 20, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 33457/1 o pow. 0,2085 ha  w obrębie Nr 9 na okres 5 lat.

 

1. Rodzaj nieruchomości: zabudowana.

1.1. Położenie: ul. Sportowa Nr  20,  Obręb  09 Suwałki.

1.2. Oznaczenie geodezyjne:

Dz. Nr  33457/1 o pow. 0,2085 ha  położona w Suwałkach przy ul. Sportowej Nr 20 obręb Nr 09.

1.3. Opis nieruchomości:

Wynajmujący jest współwłaścicielem w udziale ½ nieruchomości zabudowanej kompleksem 15 boksów garażowych położonej w Suwałkach przy ul. Sportowej 20. Pozostały udział (½) stanowi własność Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa). KW nr SU1S/00046727/9

1.4. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Nieruchomość na której położone są garaże przeznaczone do wynajęcia nie leży na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznacza się do wynajęcia w drodze przetargów ustnych nieograniczonych 15 boksów garażowych znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości na okres 5 lat.

 1. garaż nr 1 –  o wymiarach zewnętrznych 8,80 m x 4,30 m
 2. garaż nr 2 –  o wymiarach zewnętrznych 8,80 m x 3,85 m
 3. garaż nr 3  – o wymiarach zewnętrznych 8,80 m x 3,80 m
 4.  garaż nr 4  – o wymiarach zewnętrznych 5,40 m x 3,00 m
 5. garaż nr 5  – o wymiarach zewnętrznych 5,40 m x 3,00 m
 6.  garaż nr 6  – o wymiarach zewnętrznych 5,40 m x 3,00 m
 7.  garaż nr 7  – o wymiarach zewnętrznych 5,40 m x 3,00 m
 8.  garaż nr 8  – o wymiarach zewnętrznych 5,40 m x 3,00 m
 9. garaż nr 9  – o wymiarach zewnętrznych 5,40 m x 3,00 m
 10. garaż nr 10  – o wymiarach zewnętrznych 5,40 m x 3,00 m
 11. garaż nr 11 – o wymiarach zewnętrznych 5,40 m x 3,00 m
 12. garaż nr 12 –  o wymiarach zewnętrznych 5,20 m x 3,30 m
 13. garaż nr 13  – o wymiarach zewnętrznych 5,20 m x 3,00 m
 14. garaż nr 14  – o wymiarach zewnętrznych 5,20 m x 3,00 m
 15. garaż nr 15 –  o wymiarach zewnętrznych 5,20 m x 3,00 m.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości ze względu na ich obecny sposób użytkowania.

1.5. Cena wywoławcza: 30,00  zł netto  miesięcznego czynszu najmu za każdy garaż)

1.6. Termin przetargów ustala się na dzień 5 października 2016 r. od godz. 900, sala nr 30 (parter) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego  1.

Przedmiot najmu można obejrzeć w dniu 30 września 2016 roku w godz.1000 - 1200.

1.7. Termin wpłaty wadium w pieniądzu, w kwocie: 100,00 – zł od każdego garażu do dnia 30 września 2016 r.
Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto wynajmujacego.

1.8.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne: 5,00- zł za jeden garaż.

1.9.  Obciążenia nieruchomości: brak.

1.10. Koszty dodatkowe: Najemca będzie zobowiązany do opłacania we własnym zakresie podatku od nieruchomości w wysokości i według stawek określonych przez Radę Miejską Suwałki.

1. 11. Obsługa komunikacyjna przedmiotowego terenu – dojazd do garaży odbywa się bezpośrednio z ul. Sportowej przy budynku nr 20.

2. Informacje dodatkowe dotyczące wynajmowanych garaży:

Opłaty z tytułu najmu będą wnoszone w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT  przelewem na konto wskazane na fakturze nie później jednak niż do dnia 28 każdego miesiąca.

Wysokość czynszu podlega rocznej waloryzacji, w oparciu  o  wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS i obowiązuje od miesiąca następującego  po jego ogłoszeniu w Monitorze Polskim.

2.1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto   BZWBK V Oddział w Białymstoku nr:  84 1500 1344 1213 4006 7505 0000  Urząd Marszałkowski ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok z zaznaczeniem, którego garażu dotyczy.

2.2. Wpłacone wadium w wysokości 100 zł uprawnia do uczestnictwa w przetargu tylko jednego garażu określonego na dowodzie wpłaty.

Osoby prawne, podlegające wpisom do rejestrów, winny ponadto przedłożyć odpowiednie pełnomocnictwo oraz aktualny wypis z właściwego rejestru.

Nieokazanie w/w dokumentów powoduje niedopuszczenie do przetargu.

2.3. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na wynajęcie garażu.

Brak pełnomocnictwa powoduje niedopuszczenie do przetargu.

2.4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 5 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium.

2.5. Zawiadomienie o terminie podpisania umowy najmu nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Departamencie Mienia i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (p. nr 008, parter, tel. 085-66-54-506 lub 603-633-730).

Ogłoszenie opublikowane zostało również na stronie internetowej  www.wrotapodlasia

Załączniki ogłoszenia o przetarg