Wykaz nr 3/2015

26 lutego 2015

Oddział Terenowy Biura Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie

ul. Artyleryjska 3B

10-127 Olsztyn

TELEFON: 0 89 535 38 48

FAX: 0 89 535 38 47

E-mail: marketing.olsztyn@amw.com.pl

Szczegóły przetargu na sprzedaż nieruchomości

Tryb:
Informacja o wywieszeniu ogłoszenia
Jednostka prowadząca przetarg:
Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie
Lokalizacja nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w miejscowości NURZEC-STACJA, gm. Nurzec-Stacja, powiat siemiatycki, woj. podlaskie, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 12 Nurzec-Stacja numerami działek 1178/23, 1178/91, 1178/93, 1178/94
Powierzchnia nieruchomości:
5,2212 ha
Opis nieruchomości:
położonej w miejscowości NURZEC-STACJA, gm. Nurzec-Stacja, powiat siemiatycki, woj. podlaskie, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 12 Nurzec-Stacja numerami działek 1178/23, 1178/91, 1178/93, 1178/94
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Nurzec-Stacja, zatwierdzonym uchwałą Nr VI/36/2003 Rady Gminy Nurzec-
Stacja z dnia 7 lipca 2003 r., nieruchomość położona jest na obszarze preferowanym do rozwoju
zabudowy wielofunkcyjnej (mieszkalnictwo, usługi, przemysł) za wyjątkiem lokalizacji inwestycji
szczególnie szkodliwych dla środowiska i ludzi.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW BI3P/00005646/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Siemiatyczach.
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:
Nieruchomość, jako cztery pozycje przetargowe, będzie przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki uczestnictwa zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.:
09.04.2015 r.
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Gawryś
Specjalista
Sekcja Marketingu i PR

Oddział Terenowy w Olsztynie
Artyleryjska 3B
10-127 Olsztyn
tel.: 89 535 38 48 wew.13
Cena wywoławcza:
303 800,00 PLN
Podana cena jest sumą cen wywoławczych.

SIWZ