Wykaz nieruchomości nr 2/2015 - Osowiec, dz. nr 1371/3 i 1328

16 lutego 2015

Oddział Terenowy Biura Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie

ul. Artyleryjska 3B

10-127 Olsztyn

TELEFON: 0 89 535 38 48

FAX: 0 89 535 38 47

E-mail: marketing.olsztyn@amw.com.pl

Szczegóły przetargu na sprzedaż nieruchomości

Tryb:
Przetarg ustny nieograniczony
Jednostka prowadząca przetarg:
Oddział Terenowy Biura Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie
Lokalizacja nieruchomości:
Osowiec - Downary, gmina Goniądz, województwo podlaskie
Powierzchnia nieruchomości:
0,3098
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działki
oznaczone w ewidencji gruntów obrębu 5 Downary numerem 1371/3 o powierzchni
0,3026 ha i numerem 1328 o powierzchni 0,0072 ha.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Nieruchomość znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Goniądz - podstawowe przeznaczenie terenu określono jako 1MW - pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Na terenach ww. dopuszcza się ponadto lokalizowanie m.in.: obiektów usług nieuciążliwych dla środowiska, dróg dojazdowych, parkingów i garaży; obiektów małej architektury; terenów zieleni i sportu, zabaw dla dzieci – o charakterze osiedlowym.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Dla nieruchomości prowadzona jest przez XI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grajewie księga wieczysta KW Nr LM1G/00032032/1
Cena wywoławcza:
31 000,00 PLN

SIWZ