Tytuł czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 6/15 o pow. 0, 3455 ha położonej w Choroszczy.
Typ Zamówienia Przetargi na sprzedaż nieruchomości
Kategoria Nieruchomości
Typ Postępowania Ustny nieograniczony
Status Postępowania W trakcie
Lokazlizacja Nieruchomości

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 6/15 o pow. 0, 3455 ha położonej w Choroszczy.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
ogłasza:

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 6/15 o pow. 0, 3455 ha położonej w Choroszczy.
1. Informacje podstawowe.
1.1 Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana.
1.2 Położenie: Białystok – Choroszcz.
1.3 Oznaczenie geodezyjne: dz. nr 6/15 o pow. 0,3455 ha.
1.4 Oznaczenie wg. księgi wieczystej KW Nr BI1B/00111599/4.
1.5 Opis nieruchomości: Działka o nr 6/15 ma kształt nieforemny, trójkątny. Jest położona na terenie rolnym, bezpośrednio przyległym do pasa drogowego przebudowanej drogi krajowej Białystok - Warszawa, w którym to pasie biegnie nie tylko dwupasmowa droga główna, ale i asfaltowa droga serwisowa dla obsługi ruchu lokalnego. Przedmiotowa działka bezpośrednio przylega do pasa drogi krajowej, ale nie ma wjazdu z tej drogi i jest pozbawiona bezpośredniego dostępu do sieci infrastruktury technicznej. Teren przedmiotowej działki jest niezagospodarowany, zachwaszczony, położony w otoczeniu gruntów rolnych, pomiędzy skupiskiem zabudowy siedliskowej na północnym wschodzie, a ogrodzonym siatką pasem drogi krajowej na południowym zachodzie.
1.6 Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne zatwierdzonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dn. 27 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4, poz. 70 z dnia 20 lutego 2002 r.) przedmiotowa działka położona jest w obrębie m. Choroszcz i jest przeznaczona:
- w około 75 % pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- około 15 % pod postulowany przebieg drogi gminnej,
- około 10% pod tereny potencjalnych ujęć wody, w tym na cele obrony cywilnej.

1.7. Cena wywoławcza nieruchomości – 100 000,00 zł
1.8. Termin przetargu: 6 kwietnia 2017 r., godz. 10 00 sala nr 30 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.
1.9. Termin wpłaty wadium: w kwocie – 10 000, 00 zł do dnia 31 marca 2017 r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
2.0. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
2.1 Obciążenia nieruchomości: brak.
3. Informacje dodatkowe dotyczące zbywanej nieruchomości
3.1 Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) do ceny zbycia doliczony zostanie 23 % podatek VAT.
3.2 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 000,00 zł na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Nr 27 1500 1344 1213 4006 7505 0000 do dnia 31 marca 2017 r. (ostateczna data wpływu wadium na konto urzędu).
3.3 Osoby prawne, podlegające wpisom do rejestrów, winny ponadto przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem.
3.4 Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz.1758 z późn. zm.).
3.5 Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.
3.6 Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszty umowy ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Departamencie Mienia i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (pokój, 008 tel. 085-66 54 506).
Ogłoszenie opublikowane zostało również w Internecie na stronie ww.wrotapodlasia.pl.
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 r. poz.1490 j.t.).