1/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017 - wyłonienie dostawcy aparatury laboratoryjnej: SPEKTROFOTOMETRU DWUWIĄZKOWEGO ORAZ ZESTAWU CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ I 7 KOLUMN ANALITYCZNYCH DO HPLC

Data wydania 2017-08-08
Tytuł 1/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017 - wyłonienie dostawcy aparatury laboratoryjnej: SPEKTROFOTOMETRU DWUWIĄZKOWEGO ORAZ ZESTAWU CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ I 7 KOLUMN ANALITYCZNYCH DO HPLC
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia 1/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2017-08-25

Zambrów, dn. 08.08.2017r.

                                                                                                                                       

GREENVIT Sp. z o.o.

Wojska Polskiego 27A

18-300 Zambrów

NIP: 7231619950

 Dane zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017

z dnia 08.08.2017r. (aktualizacja z dnia 17.08.2017r.)

w związku z realizacją projektu nr : RPPD.01.02.01-20-0015/16

pn.: „Rozbudowa Działu Badań i Rozwoju firmy Greenvit Sp. z o.o. i opracowanie nowych, innowacyjnych, standaryzowanych ekstraktów roślinnych o wysokiej zawartości substancji czynnych do zastosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Poddziałania 1.2 „Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach”,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

przez GREENVIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie dostawcy aparatury laboratoryjnej: SPEKTROFOTOMETRU DWUWIĄZKOWEGO ORAZ ZESTAWU CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ I 7 KOLUMN ANALITYCZNYCH DO HPLC na potrzeby realizacji ww. projektu.

WPROWADZENIE:

 1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późn. zm.
 2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, efektywności, jawności i przejrzystości.
 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 4. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza 50.000 PLN i nie przekracza równowartości w złotych 209.000 euro.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

GREENVIT Sp. z o.o.

Wojska Polskiego 27A

18-300 Zambrów

NIP: 7231619950

tel.: +48 85 733 60 54

www.greenvit.pl

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

KOD CPV: 38433000-9 – Spektrometry;

       38432200-4 – Chromatografy;

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż:

 1. SPEKTROFOTOMETRU DWUWIĄZKOWEGO Z PULPITEM STEROWNICZYM, OPROGRAMOWANIEM WEWNĘTRZNYM ORAZ OPROGRAMOWANIEM KOMPUTEROWYM – 1 kpl.;
 2. ZESTAWU CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ Z FORMOWANIEM GRADIENTEM PO STRONIE NISKIEGO CIŚNIENIA (HPLC) – 1 kpl.;
 3. KOLUMN ANALITYCZNYCH DO HPLC – 7 kpl.;

zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: ul. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów (gmina Zambrów, powiat: zambrowski, województwo: podlaskie).

 

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA – JEŻELI DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH:

Zamawiający  nie  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Najpóźniej do 31.10.2017r.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie za pomocą wypełnionego Formularza dla Oferenta stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – osobiście lub drogą pocztową, przesyłką kurierską na adres: 

Wojska Polskiego 27A

18-300 Zambrów

lub drogą e-mailową na adres: kamil.pietruszynski@greenvit.pl

(w takim przypadku Przedsiębiorstwo nadawcy, jego adres oraz osoba wystawiająca ofertę musi być zidentyfikowana. Jeśli oferta składana jest w formie skanu przesłanego pocztą elektroniczną, to musi zawierać podpis osoby wystawiającej oraz pieczątkę).

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 25.08.2017r.

W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową/przesyłka kurierską liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego na adres: ul. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Postępowanie ofertowe nr 1/1.2.1/RPOWP 2014-2020/2017

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2017r. w siedzibie Zamawiającego o godz. 12:00.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 • Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 • Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
 • Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
 • Oferta powinna być napisana w języku polskim.
 • Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
 • Do oferty należy dołączyć:
 • a) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Podmioty posiadające siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą składać dokumenty równoważne.
 • b) pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego;
 • c) sprawozdania finansowe za dwa ostatnie lata obrotowe (w przypadku braku konieczności sporządzania wymienionych dokumentów, dokumenty o charakterze równoważnym do wymienionych) lub zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu nie starsze niż 3 miesiące;
 • d) szczegółową specyfikację oferowanego sprzętu laboratoryjnego;
 • e) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym wg Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego;
 • Strony oferty powinny być ponumerowane, parafowane oraz połączone w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.W przypadku złożenia oferty w walutach obcych Zamawiający przeliczy wartość oferty średnim kursem dla danej waluty ogłoszonym przez NBP, z dnia wystawienia oferty.

W przypadku braków formalnych i oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Zamawiający wezwie oferentów do uzupełnienia wskazanych braków wyznaczając w tym celu 3 dniowy termin. Uzupełnioną/poprawioną ofertę należy złożyć w trybie wskazanym w pkt. VI. Nieuzupełnienie braków oferty w wyznaczonym terminie powoduje jej odrzucenie. Uzupełnienie braków formalnych oferty nie może prowadzić do jej merytorycznej zmiany.

TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ ICH WAGA

Łączna cena netto (w PLN) - 70 pkt. (70%)

Termin dostawy ( w tygodniach)  - 20 pkt. (20%)

Aspekty środowiskowe (zużycie energii wyrażone poprzez moc elektryczną urządzenia w  W - watach ) – 10 pkt. (10%)

 

Wybór Dostawcy dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów przyznanych zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Łączna cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta łączną cenę netto (w PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena w ramach kryterium „Łączna cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cmin/Co)*70%*100

gdzie:

Cmin – najniższa zaproponowana cena netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;

Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie;

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Łączna cena netto”

Przez kryterium „Termin dostawy” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin dostawy (w tygodniach) podany w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena w ramach kryterium „Termin dostawy” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kt = (Tmin/To)*20%*100

gdzie:

Tmin – najkrótszy zaproponowany termin dostawy

To – termin dostawy zaproponowany w badanej ofercie

Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin dostawy”

Przez kryterium „Aspekty środowiskowe (zużycie energii [W] )” Zamawiający rozumie określone przez Oferenta zużycie energii wyrażone poprzez moc elektryczną urządzenia (w watach) dla oferowanego sprzętu laboratoryjnego podane w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena w ramach kryterium „Aspekty środowiskowe (zużycie energii [W] )” (Kz) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kz = (Zmin/Zo)*10%*100

gdzie:

Zmin – najniższe zużycie energii (w watach) – suma dla oferowanego sprzętu laboratoryjnego spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;

Zo – zużycie energii (w watach) – suma dla oferowanego sprzętu laboratoryjnego zaproponowane w badanej ofercie;

Kz – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Aspekty środowiskowe (zużycie energii [W])”;

KRYTERIUM ROZTRZYGAJĄCE:

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o wyborze oferty decydowała będzie liczba punktów uzyskana w kryterium „Aspekty środowiskowe (zużycie energii  [W] )”.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc+Kt+Kz

gdzie:

K – liczba punktów przyznana danej ofercie w ocenie końcowej’

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Łączna cena netto”

Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Termin dostawy”

Kz – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Aspekty środowiskowe (zużycie energii [W])”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:

 1. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie Oświadczenia oferenta oraz dokumentów przedłożonych przez oferenta: sprawozdań finansowych za dwa ostatnie lata obrotowe lub w przypadku braku konieczności sporządzania wymienionych dokumentów o charakterze równoważnym do wymienionych lub zaświadczeń z ZUS i US o niezleganiu, nie starszych niż 3 miesiące.
 2. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia. Spełnienie warunku będzie weryfikowane na podstawie kodów PKD zawartych w dokumencie rejestrowym Oferenta.
 3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji dostaw odpowiadających charakterem przedmiotowi zamówienia. Dla potwierdzenia spełnienia w/w warunku Oferent musi przedstawić w formularzu oferty (stanowiącym zał. nr 2 do zapytania ofertowego) wykaz co najmniej 3 zrealizowanych dostaw o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości co najmniej 150 tys. zł netto (każda z dostaw).
 4. Oferent może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia (np. niewiarygodne, nierealistyczne w porównaniu do cen rynkowych dla danego sprzętu laboratoryjnego) i wzbudzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w szczególności w zakresie:

 1. a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);
 2. b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
 3. c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
 4. d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
 5. e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Udzielone wyjaśnienia mają potwierdzić, iż złożona oferta jest rzetelnie przygotowana, a cena prawidłowo oszacowana.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który:

- Wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tego Wykonawcy w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- Złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- Jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (na przykład KRS).

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że za rozpoczęcie realizacji usługi zostanie uznane zawarcie umowy pomiędzy Zamawiającym a Oferentem, będącej prawnie wiążącym zobowiązaniem.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z OFERENTAMI :

Do porozumiewania się z Oferentami w sprawach związanych z postępowaniem   upoważniony jest Kamil Pietruszyński - Dyrektor ds. Produkcji i Inwestycji

tel.: +48 85 733 60 54

tel. kom.: +48 696 098 877

e-mail: kamil.pietruszynski@greenvit.pl

Zastrzega się, że w przypadku jakichkolwiek informacji odnoszących się do przedmiotu zamówienia będą one przekazywane wszystkim oferentom oraz udostępnianie publicznie.

WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za zgodą obu stron umowy, w formie aneksu do umowy, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Zapisy, które zostaną wprowadzone do umowy z wykonawcą dotyczące kar umownych:

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wartości netto pozostałego do zrealizowania  zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
- W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.

INFORMACJA DODATKOWE

 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji, a zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnienia pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia 21 sierpnia 2017r.
 2. Informacja o wyniku postepowania zostanie wysłana do każdego Oferenta, który złożył ofertę oraz zostanie umieszczona w module Przetargi na stronie internetowej: http://przetargi.wrotapodlasia.pl/, w bazie konkurencyjności prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, a także na stronie internetowej Zamawiającego greenvit.pl;
 3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Od prowadzonego postępowania nie przysługują oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego w każdej chwili.

 

- Załącznik nr 1 – Specyfikacja zamówienia;

- Załącznik nr 2 – Formularz Oferty;

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych;

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

"SHIM-POL A.M. Borzymowski"
E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna
ul. Lubomirskiego 5
05-080 Izabelin
NIP: 118-178-86-00
Data wpływu oferty: 25.08.2017r. godz. 12:55
Wartość netto oferty: 208 419,28 PLN
Wartość brutto oferty: 256.355,71 PLN

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający / odpowiadający: Kamil Pietruszyński

Wprowadzający: Kamil Pietruszyński

Data modyfikacji: 2017-09-01

Opublikował: Kamil Pietruszyński

Data publikacji: 2017-08-08

Rejestr zmian