1/1.3/RPOWP 2014-2020/2017 - wyłonienie dostawcy DOCZEPNEGO STABILIZATORA GRUNTU ilość – 1 kpl.

Data wydania 2017-10-26
Tytuł 1/1.3/RPOWP 2014-2020/2017 - wyłonienie dostawcy DOCZEPNEGO STABILIZATORA GRUNTU ilość – 1 kpl.
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia 1/1.3/RPOWP 2014-2020/2017
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2017-11-27

 

Białystok, dn. 26.10.2017r.

                                                                                                                                    

TECHNOLOGIE DROGOWE SOCHACKI; Rafał Sochacki

Ul. Skowronkowa, nr 31B,

15-584 Białystok

NIP: 8471438622

Dane zamawiającego

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1.3/RPOWP 2014-2020/2017

z dnia 26.10.2017r.

 

w związku z przygotowaniami do realizacji projektu

pn.: „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa przez wdrożenie ekoinnowacji oraz przyjaznych dla środowiska technologii w budownictwie drogowym”

aplikującego o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Działania 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach”,

Typ projektu: Ekoinnowacje

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

przez TECHNOLOGIE DROGOWE SOCHACKI; Rafał Sochacki

zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie dostawcy DOCZEPNEGO STABILIZATORA GRUNTU ilość – 1 kpl. na potrzeby realizacji ww. projektu.

 WPROWADZENIE:

 1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późn. zm.
 2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, efektywności, jawności i przejrzystości.
 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 4. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza równowartości w złotych 209.000 euro.

 NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

TECHNOLOGIE DROGOWE SOCHACKI; Rafał Sochacki

ul. Skowronkowa, nr 31B,

15-584 Białystok

Tel. 608 302 677

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

KOD CPV: 43300000-6 - Maszyny i sprzęt budowlany

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

 1. Doczepnego stabilizatora gruntu do zawieszenia na ciągniku – 1 kpl.,

zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

 

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA – JEŻELI DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH:

Zamawiający  nie  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Dostawa najpóźniej do 29.12.2017r.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie za pomocą wypełnionego Formularza dla Oferenta stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – osobiście lub drogą pocztową, przesyłką kurierską na adres: 

ul. Skowronkowa, nr 31B,

15-584 Białystok

lub drogą e-mailową na adres: rafal751@wp.pl

(w takim przypadku Przedsiębiorstwo nadawcy, jego adres oraz osoba wystawiająca ofertę musi być zidentyfikowana. Jeśli oferta składana jest w formie skanu przesłanego pocztą elektroniczną, to musi zawierać podpis osoby wystawiającej oraz pieczątkę).

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 27.11.2017r.

W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową/przesyłka kurierską liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego na adres: ul. Skowronkowa, nr 31B, 15-584 Białystok.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Postępowanie ofertowe nr 1/1.3/RPOWP 2014-2020/2017

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

Oferta powinna być napisana w języku polskim.

Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Podmioty posiadające siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą składać dokumenty równoważne

b) pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego;

c) sprawozdania finansowe za dwa ostatnie lata obrotowe oraz za ostatni kwartał (w przypadku braku konieczności sporządzania wymienionych dokumentów, dokumenty o charakterze równoważnym do wymienionych) lub zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu nie starsze niż 3 miesiące;

d) szczegółową specyfikację oferowanej maszyny budowlanej

e) oświadczenie wskazujące, że ofertowany model maszyny dostępny jest w sprzedaży światowej nie dłużej niż trzy lata, wg Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego;

f) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym wg Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego

Strony oferty powinny być ponumerowane, parafowane oraz połączone w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

W przypadku złożenia oferty w walutach obcych Zamawiający przeliczy wartość oferty średnim kursem dla danej waluty ogłoszonym przez NBP, z dnia wystawienia oferty.

W przypadku braków formalnych i oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Zamawiający wezwie oferentów do uzupełnienia wskazanych braków wyznaczając w tym celu 3 dniowy termin. Uzupełnioną/poprawioną ofertę należy złożyć w trybie wskazanym w pkt. VI. Nieuzupełnienie braków oferty w wyznaczonym terminie powoduje jej odrzucenie. Uzupełnienie braków formalnych oferty nie może prowadzić do jej merytorycznej zmiany.

TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert

KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ ICH WAGA

Łączna cena netto - 70 pkt. (70%)

Okres gwarancji ( w miesiącach)  - 20 pkt. (20%)

Szybkość dotarcia serwisu (w godzinach) – 10 pkt.(10%)

 

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów przyznanych zgodnie z następującą metodologią:

Przez kryterium „Łączna cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta łączną cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena w ramach kryterium „Łączna cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc = (Cmin/Co)*70%*100

gdzie:

Cmin – najniższa zaproponowana cena netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;

Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie;

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”

 

Przez kryterium „Okres gwarancji” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta okres gwarancji (podany w przeliczeniu na pełne miesiące) na przedmiot niniejszego zapytania ofertowego i podany w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, liczony od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego.

Ocena w ramach kryterium „Okres gwarancji” (Kg) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

   Kg = (Go/Gmax)*20%*100          

gdzie:

Go – okres gwarancji zaproponowany w badanej ofercie;

Gmax – najdłuższy zaproponowany okres gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;

Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”

 

Przez kryterium „Szybkość dotarcia serwisu” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta czas dotarcia serwisu w razie wystąpienia awarii maszyny w okresie gwarancji do siedziby Zamawiającego (w godzinach) podany w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena w ramach kryterium „Szybkość dotarcia serwisu” (Ks) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Ks = (Smin/So)*10%*100

gdzie:

Smin – najkrótszy zaproponowany czas dotarcia serwisu spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;

So – czas dotarcia serwisu zaproponowany w badanej ofercie;

Ks – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Szybkość dotarcia serwisu”;

 

KRYTERIUM ROZSTRZYGAJĄCE:

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o wyborze oferty decydowała będzie liczba punktów uzyskana w kryterium Łączna cena netto”.

 

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

K = Kc + Kg+ Ks

gdzie:

K – liczba punktów przyznana danej ofercie w ocenie końcowej’

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Łączna cena netto”

Kg – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”

Ks - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Szybkość dotarcia serwisu”

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:

 1. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie Oświadczenia oferenta oraz dokumentów przedłożonych przez oferenta: sprawozdań finansowych za dwa ostatnie lata obrotowe oraz za ostatni kwartał lub w przypadku braku konieczności sporządzania wymienionych dokumentów o charakterze równoważnym do wymienionych lub zaświadczeń z ZUS i US o niezleganiu, nie starszych niż 3 miesiące.
 2. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia. Spełnienie warunku będzie weryfikowane na podstawie kodów PKD zawartych w dokumencie rejestrowym Oferenta.
 3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji dostaw odpowiadających charakterem przedmiotowi zamówienia. Dla potwierdzenia spełnienia w/w warunku Oferent musi przedstawić w formularzu oferty (stanowiącym zał. nr 2 do zapytania ofertowego) wykaz co najmniej 3 zrealizowanych dostaw o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości co najmniej 300 tys. zł netto (każda z dostaw).
 4. Oferent może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia (np. niewiarygodne, nierealistyczne w porównaniu do cen rynkowych dla danej maszyny) i wzbudzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w szczególności w zakresie:

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Udzielone wyjaśnienia mają potwierdzić, iż złożona oferta jest rzetelnie przygotowana, a cena prawidłowo oszacowana.

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który:

- Wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tego Wykonawcy w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- Złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- Jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (na przykład KRS).

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.
 4. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że za rozpoczęcie realizacji usługi zostanie uznane zawarcie umowy pomiędzy Zamawiającym a Oferentem, będącej prawnie wiążącym zobowiązaniem.
 5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI :

Do porozumiewania się z Oferentami w sprawach związanych z postępowaniem  upoważniony jest Rafał Sochacki - właściciel

tel. kom.: +48 608 302 677

e-mail: rafal751@wp.pl 

Zastrzega się, że w przypadku jakichkolwiek informacji odnoszących się do przedmiotu zamówienia będą one przekazywane wszystkim oferentom oraz udostępnianie publicznie poprzez zamieszczenie w bazie przetargów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na stronie internetowej: http://przetargi.wrotapodlasia.pl/ .

WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za zgodą obu stron umowy, w formie aneksu do umowy, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Zapisy, które zostaną wprowadzone do umowy z wykonawcą dotyczące kar umownych:

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wartości netto zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za opóźnienie dotarcia serwisu w razie wystąpienia awarii maszyny w okresie gwarancji do siedziby Zamawiającego w wysokości 0,05% wartości netto zamówienia za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

- Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
- W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.

 INFORMACJA DODATKOWE

 1. Informacja o wyniku postepowania zostanie wysłana do każdego Oferenta, który złożył ofertę oraz zostanie umieszczona w bazie przetargów na stronie internetowej: http://przetargi.wrotapodlasia.pl/;
 2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 3. Od prowadzonego postępowania nie przysługują oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego w każdej chwili.

 

 

 

 

- Załącznik nr 1 – Specyfikacja zamówienia;

- Załącznik nr 2 – Formularz Oferty;

- Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych;

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie o innowacyjności;

Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte ze względu na brak ofert spełniających warunki postępowania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający / odpowiadający: Rafał Sochacki

Wprowadzający: Rafał Sochacki

Data modyfikacji: 2018-01-11

Opublikował: Rafał Sochacki

Data publikacji: 2017-10-26

Rejestr zmian