dokumentacja filmowa i fotograficzna festiwalu sokolniczego w Białostockim Muzeum Wsi

Tytuł dokumentacja filmowa i fotograficzna festiwalu sokolniczego w Białostockim Muzeum Wsi
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2015-08-10

 

Projekt  pn. „Ośrodek edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia” współfinansowany z Programu Operacyjnego pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: …………………… Muzeum Podlaskie w Białymstoku.....................................

                        …………… Ratusz, Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok …………………………..

 

 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji filmowej i fotograficznej imprezy plenerowej – festiwalu sokolniczego organizowanego na terenie Białostockiego Muzeum Wsi w Osowiczach Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w dniach 12-13 września 2015r.

 

 (nazwa przedmiotu zamówienia)

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Dokumentacja fotograficzna:

-        konieczność posiadania sprzętu fotograficznego z obiektywem o długiej ogniskowej, tj. min. 500 mm do wykonywania zdjęć ptaków w locie,

-        2- óch fotografów w dniu 12.08.2015r., jeden w dniu 13.08.2015r.

-        wykonanie min. 700 zdjęć ( min. 350 zdjęć każdego dnia) i zapis ich na płycie DVD w formacie JPG o minimalnym rozmiarze 10 MB

-        odbitki zdjęć: 200 zdjęć wybranych przez Zleceniodawcę o formacie 13 x 18 cm na papierze matowym


Dokumentacja filmowa:

-        wykonanie felietonu filmowego z dwóch dni imprezy trwającego min. 20 min.

-        materiał filmowy wykonany ma być w dwóch jakościach: bardzo dobrej do dokumentacji (jakość filmu DVD) i nieco słabszej do publikacji w Internecie ( jakość MP4)

-        zleceniobiorca zobowiązany jest do przekazania całego nagranego materiału tzw. „surówki”  ( Zleceniodawca dostarczy swój dysk twardy do nagrania materiału)

 

Zleceniodawca przed każdym dniem, zastrzega konieczność udzielenia osobie wykonującej dokumentację filmową i fotograficzną, instruktarzu dotyczącego przebiegu programu oraz uwzględnienia szczególnych momentów, które warte są udokumentowania z punktu widzenia zleceniodawcy.

 

 

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

  1. Materiał filmowy i fotograficzny zostanie przekazany Zleceniodawcy w terminie 21 dni po zakończonej imprezie w postaci cyfrowej na płytkach DVD oraz w formie papierowej (odbitki zdjęć).
  2. Materiał filmowy będzie zmontowany w taki sposób, aby można było go zamieścić na stronie internetowej Zamawiającego.
  3. Po zakończeniu imprezy zostanie dostarczone Zleceniodawcy 200 szt. odbitek zdjęć. Wyboru zdjęć do odbitek dokonuje Zleceniodawca na podstawie płytki dostarczonej przez Zleceniobiorcę w terminie nie dłuższym niż 10 dni od zakończenia imprezy. Zleceniodawca dokona wyboru zdjęć w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dostarczenia płytki.

 

 

Termin imprezy:

12.09.2015r. ( 10:00 - 17:00)

13.09.2015r. (10:00 – 18:00)

  

 

3. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

 

Cena powinna zawierać:

1) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

2) wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po 

     przecinku, oraz słownie;

3) cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia 

 

4. Kryterium wyboru oferty – cena 100 %

 

5. Warunki płatności:

 

1)      forma: przelew

2)      termin: 30 dni

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć do dnia: 10.08.2015r do godz. 12:00

2) Dopuszcza się złożenie oferty:

–  za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: administracja@muzeum.bialystok.pl

 

7. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień

     dotyczących postępowania jest :

 

- Joanna Olechno, tel.: 515-263-998

- Katarzyna Sokołowska, tel.: 509-336-712

 

 

 

                                                                                                           

 

Ofertę złożyło 6 wykonawców.

Oferta najkorzystniejsza - 2 M SYSTEM Mariusz Młynarczyk, ul. Krakowska 31/216, 32-065 Krzeszowice

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający / odpowiadający: Joanna Olechno

Wprowadzający: Joanna Olechno

Data modyfikacji: 2015-08-11

Opublikował: Joanna Olechno

Data publikacji: 2015-08-04

Rejestr zmian