Roboty budowlane polegające na budowie budynku laboratoryjnego (powierzchnia zabudowy - 1214,02m2, kubatura – 11476,35m3) wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacją kanalizacji deszczowej i instalacją gazową oraz instalacją elektryczną i oświetleniową terenu

Data wydania 2017-11-09
Tytuł Roboty Budowlane
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia Zapytanie ofertowe nr: 3.3/RB/1.2.1/2017
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2017-12-06

Białystok, dnia 30.11.2017r.

INFORMACJA O ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

NR 3.3/RB/1.2.1/2017

 

INFORMACJA ZAWARTA W ZAŁĄCZNIKU 

Białystok, dnia 23 listopada 2017 r.

NOWE PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 29.11.2017 W ZAŁĄCZNIKU

 

INFORMACJA

O ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 3.3/RB/1.2.1/2017

 

            Zamawiający – White Hill spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – informuje, że w zapytaniu ofertowym nr 3.3/RB/1.2.1/2017, którego przedmiotem są: „Roboty budowlane polegające na budowie budynku laboratoryjnego (powierzchnia zabudowy  - 1214,02m2, kubatura – 11476,35m3) wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacją kanalizacji deszczowej i instalacją gazową oraz instalacją elektryczną i oświetleniową terenu” realizowane w ramach projektu nr RPO.01.02.01-20-0022/16 pn. „Centrum Badawczo Rozwojowe – Misja White Hill- Podlaska Strategia Sukcesu B+R+J w Mechanizacji Rolnictwa” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, upublicznionym w dniu 9 listopada 2017 r. w bazie konkurencyjności (ogłoszenie nr 1067364) oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.whitehill.eu, wprowadzono opisane zmiany w załączniku:

W imieniu firmy White Hill Sp. z o. o. Sp. k. mam przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z zapytaniem ofertowym NR 3.3/RB/1.2.1/2017

w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

którego przedmiotem są:
Roboty budowlane polegające na budowie budynku laboratoryjnego (powierzchnia zabudowy - 1214,02 m2, kubatura - 11476,35 m3) wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacją kanalizacji deszczowej i instalacją gazową oraz instalacją elektryczną i oświetleniową terenu

realizowane w ramach projektu nr: RPO.01.02.01-20-0022/16
pn.  „Centrum Badawczo Rozwojowe – Misja White Hill- Podlaska Strategia Sukcesu B+R+J w Mechanizacji Rolnictwa”


Ogłoszenie dostępne jest na stronie pod adresamami:

http://whitehill.eu/page1521-2/

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1067364Wszelkie dokumenty pomocne w przygotowaniu szacunkowej oferty cenowej, dostępne są drogą mailową po uprzednim kontakcie telefonicznym lub w siedzibie firmy:

ul. Żurawia 71, lok. 308,
15-540 Białystok
w godz: 8.00-16.00

oraz znajdują się pod linkiem: http://whitehill.eu/wp-content/uploads/2017/11/ZAPYTANIE%203.3-RB-1.2.1-2017.zip
zabezpieczone hasłem: WH/3.3/RB/1.2.1/2017

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
White Hill spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Żurawia 71 lok 3.08, 15-540 Białystok

Sposób składnia ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na ww. adres.

Termin: do dnia 24.11. 2017 r. do godz. 12:00

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka firmowa)
Nazwa i adres Zamawiającego:
White Hill spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Żurawia 71 lok 3.08, 15-540 Białystok

Wraz z poniższą treścią:
OFERTA – Zapytanie ofertowe nr: 3.3/RB/1.2.1/2017
Nie otwierać przed 24.11. 2017, godz. 12:15

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Ignatowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

730538333

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku laboratoryjnego (powierzchnia zabudowy - 1214,02m2, kubatura – 11476,35m3) wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacją kanalizacji deszczowej i instalacją gazową oraz instalacją elektryczną i oświetleniową terenu – zgodnie z Decyzją pozwolenia na budowę nr. 602/2017 z dnia 07.07.2017, realizowane w ramach projektu nr RPO.01.02.01-20-0022/16 pn. „Centrum Badawczo Rozwojowe – Misja White Hill- Podlaska Strategia Sukcesu B+R+J w Mechanizacji Rolnictwa” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

Ze względu na ograniczenia systemu oraz zapisy w instrukcji "Jak dodać ogłoszenie", tj.: "Załączniki – funkcjonalność umożliwiająca załączenie do publikowanego ogłoszenia załączników, które zamawiający chce udostępnić wykonawcom. Łączna pojemność wszystkich załączników w ramach jednego ogłoszenia nie może przekroczyć 20 MB" oraz fakt, że łączna wielkość załączników do niniejszego Zapytania ofertowego przekracza 0,5 GB - dokumentacja niezbędna do złożenia oferty dostępna jest pod linkiem: http://whitehill.eu/wp-content/uploads/2017/11/ZAPYTANIE%203.3-RB-1.2.1-2017.zip

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest realizacja zadania pn.: Rroboty budowlane realizowane w ramach projektu nr RPO.01.02.01-20-0022/16 pn. „Centrum Badawczo Rozwojowe – Misja White Hill- Podlaska Strategia Sukcesu B+R+J w Mechanizacji Rolnictwa” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Przedmiot zamówienia

1. Szczegółowy zakres robót i opis przedmiotu zamówienia został określony w następujących dokumentach, na podstawie których Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Decyzji Nr 602/2017 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 lipca 2017 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę – Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego
2) Projektu budowlanego wielobranżowego opracowanego przez Pracownia Projektowa „AKON” Anna Ceynowa z siedzibą w Olsztynie obejmującego części: 1. Architektura 2. Charakterystyka energetyczna, 3. Konstrukcja, 4. Instalacje sanitarne, 5. Instalacje elektryczne, 6. Drogi, 7. Geologia; z wyłączeniem do stosowania branży technologicznej, wraz z suplementem do projektu – Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego
Uwaga! – Zamawiający formułując powyżej określenie: ”z wyłączeniem do stosowania branży technologicznej”, rozumie fakt, iż Wykonawca w formularzu ofertowym winien nie obejmować wyceną branży technologicznej zawartej w projekcie budowlanym.
3) Schematu instalacji teletechnicznej stanowiący uzupełnienie projektu budowlanego wielobranżowego – Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego
4) Schematu instalacji elektrycznej stanowiący uzupełnienie projektu budowlanego wielobranżowego – Załącznik nr 10 do Zapytania ofertowego;
Uwaga! – Zamawiający wskazuje, że przedmiotem wyceny Wykonawcy w formularzu ofertowym, w zakresie instalacji elektrycznej, winien być niniejszy w.w. Schemat instalacji elektrycznej stanowiący uzupełnienie projektu budowlanego
5) Przedmiaru robót – Załącznik nr 11 do Zapytania ofertowego.
6) Projekt wykonawczy wielobranżowy – Załącznik nr. 12 do Zapytania ofertowego
7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik nr. 13 do Zapytania ofertowego
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na działce o nr ew. 455/12, obr. 19 SKORUPY, ul. Ciołkowskiego 161, Białystok, woj. podlaskie.
3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.
4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres minimum 60 miesięcy począwszy od dnia końcowego odebrania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Wykonawca może zaoferować dłuższy termin gwarancji jakości.
6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, w tym warunki płatności i obowiązki Wykonawcy, zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
7. Dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania dostępne są w formie elektronicznej na stronie http://whitehill.eu/page1521-2/ a w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie nr 1.: Zgodnie z zapisem w zapytaniu ofertowym w pkt.6.3. 1) Zamawiający wymaga doświadczenia wykonawcy w postaci budowy obiektów budowlanych, których łączna wartość robót budowlanych wynosi nie mniej niż 6 mln brutto. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi referencje na przebudowę i modernizację obiektów budowlanych użyteczności publicznej na kwotę j.w.?

Odpowiedź nr 1.:  Zamawiający uzna za spełniony warunek w postaci doświadczenia Wykonawcy o jakim mowa w 6.3. 1) Zapytania ofertowego, jeżeli Wykonawca wykażę, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ty okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczenia okresowych lub ciągłych, również wykonuje, roboty budowlane obejmujące swym zakresem budowę obiektów budowlanych, których łączna wartość robót (w tym okresie) wynosi nie mniej niż 6 mln zł brutto.

Pytanie nr 2.: W nawiązaniu do Zapytania ofertowego nr 3.3/RB/1.2.1/2017 na „Roboty budowlane polegające na budowie  budynku laboratoryjnego (powierzchnia zabudowy  - 1214,02m2, kubatura – 11476,35m3) wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacją kanalizacji deszczowej i instalacją gazową oraz instalacją elektryczną  i oświetleniem terenu” w celu dokonania rzetelnej wyceny oraz przedstawiania korzystnej oferty cenowej zwracam się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 08.12.2017r.

Odpowiedź nr 2.: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu do składania ofert.

Pytanie nr 3.: W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udostępnienie
przedmiarów robót w formie edytowalnej: ath lub w plikach Excel.

Odpowiedź nr 3.: Wszelka dokumentacja przetargowa jest dostępna na stronie Zamawiającego w postaci scanów dokumentów i ona powinna być podstawą do przygotowania kosztorysu ofertowego. Zamieszczony przedmiar stanowi dokument a nie formularz, zatem  nie może być przesyłany w formie edytowalnej.

Pytanie nr 4.: Czy kosztorys ofertowy należy złożyć w formie wydruku z programu
Norma, czy też również akceptowalna jest forma opracowania w arkuszu
kalkulacyjnym Excel?

Odpowiedź nr 4.: Zamawiający nie wskazuje formy opracowania kosztorysu ofertowego, ale zaznacza, że powinien być sporządzony zgodnie z wymogami wskazanymi w części 13 Zapytania ofertowego - Opis sposobu przygotowania oferty.

Pytanie nr 5.: Czy istnieje możliwość negocjacji zaproponowanego wzoru umowy do przetargu (Załącznik nr5)

Odpowiedź nr 5.: Odp.: Nie istnieje możliwość negocjacji wzoru umowy.

Pytanie nr 6.: Czy jako Generalny Wykonawca możemy zaproponować własny wzór umowy

Odpowiedź nr 6.: Nie istnieje możliwość zaproponowania własnego wzoru umowy.

Pytanie nr 7.: Czy wykonanie złącza kablowego (przyłącza prądu) jest w zakresie wyceny, czy też Inwestor organizuje to we własnym zakresie

Odpowiedź nr 7.:   Wykonawca zobowiązany jest wykonać to w ramach zadania.

Pytanie nr 8.: Czy przyłącze wodociągowe należy wycenić tylko od granicy działki do budynku, zgodnie z opisem technicznym branży sanit. pkt. II poz. 1. Przyłącze wodociągowe

Odpowiedź nr 8.:   Przyłącze należy wycenić w całości wraz z podłączeniem do sieci.

Pytanie nr 9.: Czy przyłącze gazowe należy wycenić tylko od granicy działki do budynku, zgodnie z rysunkiem S-4

Odpowiedź nr 9.:   Przyłącze należy wycenić w całości wraz z podłączeniem do sieci.

Pytanie nr 10.: Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu na złożenie oferty do dnia 30.11.2017

Odpowiedź nr 10.:   Nie istnieje możliwość wydłużenia terminu na złożenie oferty.

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Zapytania Ofertowego: 3.3/RB/1.2.1/2017

którego przedmiotem są:

„Roboty budowlane polegające na budowie

budynku laboratoryjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacją kanalizacji deszczowej i instalacją gazową oraz instalacją elektryczną i oświetleniową terenu”

w ramach projektu RPO.01.02.01-20-0022/16

 

 „Centrum Badawczo Rozwojowe – Misja White Hill- Podlaska Strategia Sukcesu B+R+J w Mechanizacji Rolnictwa

współfinansowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

                                          

Po przeprowadzeniu procedury zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę:

 

LOKAL-BUD Jarosław Arciszewski

  1. Zdrowa 12

15-506 Białystok

NIP:966 137 96 91

 

Dziękujemy za zainteresowanie zapytaniem. Zapraszamy do współpracy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający / odpowiadający: Małgorzata Ignatowicz

Wprowadzający: Małgorzata Ignatowicz

Data modyfikacji: 2017-12-18

Opublikował: Małgorzata Ignatowicz

Data publikacji: 2017-11-10

Rejestr zmian