Aktualizacja zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) wraz z opracowaniem obiektów kategorii „rzeźba terenu” w niej gromadzonych, dla obszaru wybranych powiatów województwa podlaskiego.

Tytuł Aktualizacja zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) wraz z opracowaniem obiektów kategorii „rzeźba terenu” w niej gromadzonych, dla obszaru wybranych powiatów województwa podlaskiego.
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2024-04-17

Zapytanie ofertowe WODG.7521.1.2024

dotyczy zamówienia pt. „Aktualizacja zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) wraz z opracowaniem obiektów kategorii „rzeźba terenu” w niej gromadzonych, dla obszaru wybranych powiatów województwa podlaskiego.”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

II. ZAMAWIAJĄCY

Województwo Podlaskie

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie – Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok

NIP: 542-25-42-016, REGON: 050667685

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) wraz z opracowaniem obiektów kategorii „rzeźba terenu” w niej gromadzonych, dla obszaru wybranych powiatów województwa podlaskiego.

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku – Warunki Techniczne Podlaskie - do zapytania ofertowego.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 23 września 2024

V.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający wymaga, aby:

 1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej usługę polegającą na aktualizacji co najmniej 3 (trzech) zbiorów bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) – przez zbiór bazy danych obiektów topograficznych rozumie się dane obejmujące jeden powiat, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. poz. 1412), przy czym dopuszcza się możliwość wykazania zrealizowanych usług opracowania w/w zbiorów BDOT10k w ramach różnych zamówień – o wartości łącznej minimum 100 tys. złotych brutto.

 2. Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował następującym potencjałem kadrowym:

  a) 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe z zakresu: geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne – wydane zgodnie z art. 43  pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).

  b) 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe z zakresu redakcji map – wydane zgodnie z 43 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).

  c) 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe z zakresu fotogrametrii i teledetekcji – wydane zgodnie z 43 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).

UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli będzie go spełniał samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców.

Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa powyżej wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

1) w pkt V.1. wykaz zrealizowanych usług wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

2) w pkt V.2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 1. Ofertę należy sporządzić w formie papierowej w języku polskim.

 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone prze osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.

 3. Zaleca się ponumerowanie stron oferty i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

 4. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

 5. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 7. Kompletna oferta powinna zawierać:
  a) dane dotyczące Wykonawcy (pełna nazwa firmy, adres, NIP, REGON, telefon, adres e-mailowy);
  b) ofertę wraz z załącznikami w wersji papierowej w zamkniętej kopercie należy złożyć na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Pok. 019

na kopercie powinien być umieszczony dopisek”

„Oferta - Aktualizacja zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) wraz z opracowaniem obiektów kategorii „rzeźba terenu” w niej gromadzonych, dla obszaru wybranych powiatów województwa podlaskiego.”

 "Nie otwierać przed dniem 17 kwiecień 2024 r., do godz.10:30".  


Termin złożenia oferty – 17 kwiecień  2024 r., do godz. 10.30.

Otwarcie ofert – 17 kwiecień  2024 r. o godz. 10.45, pok. 007.

Liczy się data wpływu oferty.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 VII. OCENA OFERT

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 Cena - 100%        

VIII. INFORMACJE DODATKOWE 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza cenowo, tj. w oparciu o podane w zapytaniu kryterium wyboru i oceny ofert - 100 % łączna cena brutto oferty.

 2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podpisze umowy z Zamawiającym, dopuszcza się możliwość wybrania do realizacji niniejszego zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako kolejna (druga) na liście.

 3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

 4. W przypadku złożenia ofert takich samych cenowo, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do złożenia ofert dodatkowych.

 5. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-maila). Od wyników postępowania nie przysługuje odwołanie.

 6. Przewidywany termin podpisania umowy to kwiecień 2024 r. Zamawiający zastrzega, iż termin ten może ulec nieznacznemu przesunięciu.

 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia tego postępowania bez podania przyczyny. Unieważnienie może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach, gdy:

        1)  powstaną okoliczności wymagające zmiany opisu przedmiotu zamówienia,

        2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

        3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,

        4)  postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

     8. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia i postępowania należy kierować na adres mailowy: wodgik@podlaskie.eu lub danuta.konopka@podlaskie.eu.                      

IX. ZAŁĄCZNIKI

- Warunki Techniczne - opis przedmiotu zamówienia

- Formularz ofertowy

- Wykaz osób

- Wykaz usług

- Istotne postanowienia przyszłej umowy

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie złożonych ofert, ustalono, że najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm:

GIS-Projekt, Jolanta Popielarska, Gorzyca 15, 76-142 Malechowo - Lider

oraz ERGOGIS Sp. z o. o., al. Monte Cassino 6, 75-412 Koszalin – Uczestnik konsorcjum.

Cena oferty brutto 138 400,00 zł.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający / odpowiadający: Joanna Popko

Wprowadzający: Joanna Popko

Data modyfikacji: 2024-04-22

Opublikował: Joanna Popko

Data publikacji: 2024-03-28

Rejestr zmian