Status Postępowania W trakcie
Lokazlizacja Nieruchomości
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rajgrodzie.
Typ Zamówienia Przetargi na sprzedaż nieruchomości
Kategoria Nieruchomości
Typ Postępowania Ustny nieograniczony

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rajgrodzie.

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rajgrodzie

1.1 Rodzaj nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana

1.2 Położenie: miasto Rajgród

1.3 oznaczenie geodezyjne: działka nr 1353/5 o pow. 3,2841 ha, działka nr 1378 o pow. 0,1808 ha, działka nr 1494/1 o pow. 0,8529 ha, działka nr 6/4 o pow. 0,0139 ha i działka nr 1198/2 o pow. 0,0535 ha

1.4 oznaczenie księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Grajewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LM1G/00022815/1

1.5 opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest nad jeziorem Rajgrodzkim w sąsiedztwie drogi krajowej nr 61 pomiędzy Grajewem i Rajgrodem. Rejon ten zalicza się do Pojezierza Ełckiego. Jezioro Rajgrodzkie należy do wodnego szlaku wiodącego z Olecka do Augustowa. Od strony północno-zachodniej sąsiaduje z terenem ośrodka WOPR. Od strony północno-wschodniej z terenami leśnymi. Dostęp do jeziora poprzez teren dz. nr 6/3 od strony zachodniej.  Przedmiotowe działki tworzą zwarty kompleks gruntu o nieregularnym kształcie. Teren stanowił całość funkcjonalną dawnego ośrodka wypoczynkowego „Śniadecja”, aktualnie nieużytkowanego. Zagospodarowanie terenu z przewagą obiektów powstałych w latach 60-tych i 70-tych. Do podstawowych elementów zagospodarowania można zaliczyć: budynek pawilonu (kuchnia, stołówka, kawiarnia, zaplecze), budynek hangaru na kajaki i sprzęt żeglarski, budynek sanitariatu z hydrofornią, budynek magazynowy, budynek gospodarczy, budynek tzw. „recepcji starej”,  budynek tzw. „recepcji nowej”, wiatę o konstrukcji stalowej oraz obiekty zakwaterowania turystycznego (domki drewniane na fundamencie 8 szt. i drewniane domki kempingowe niepołączone trwale z gruntem 38 szt.). Teren częściowo ogrodzony. Na przedmiotowym terenie znajdują się urządzenia energetyczne, wodociągowe oraz kanalizacyjne. Zaopatrzenie w wodę z własnej studni. Kanalizacja sanitarna lokalna.

1.6 przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Powyższy teren objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 marca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 1375), zgodnie z którym przeznaczony jest pod zabudowę usługową z zakresu turystyki z zielenią urządzoną (symbol 1UT-ZP).

1.7 cena wywoławcza: 2 000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

1.8 termin przetargu: 25 maja 2022 r. godz. 10.00 sala nr 117, I piętro w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

1.9 termin wpłaty wadium w pieniądzu w kwocie: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do dnia 19 maja 2022 r., za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

1.10 o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, minimalnie – 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

1.11 koszt dodatkowy: nabywca poniesie koszt wykonania operatu szacunkowego w kwocie brutto 3.100,00 zł.

1.12 Termin okazania nieruchomości: 13 maja 2022 r. godz. 10.00-12.00.

1.13 W związku z bieżącym utrzymaniem nieruchomości zawarto umowy na ochronę i ubezpieczenie.

 

Informacje dodatkowe dotyczące zbywanej nieruchomości

 

2.1    Zbycie zabudowanych działek o numerach: 1353/5, 1378, 1494/1, 6/4, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art.29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), natomiast zbycie niezabudowanej działki nr 1198/2 podlegać będzie opodatkowaniu według stawki 23 %.

2.2     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Nr 27 1500 1344 1213 4006 7505 0000 w wyznaczonym terminie oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Uczestnicy proszeni są o przedłożenie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

2.3     Podmioty, podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS, wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy, natomiast spółki cywilne – umowę spółki.

2.4     W przypadku reprezentowania osoby prawnej lub osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

2.5     W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast wyłącznie do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Jeżeli nabycie ma nastąpić do majątku osobistego, małżonek uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych, powinien przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie rozdzielności majątkowej lub oświadczenie w formie pisemnej dotyczące zamiaru nabycia nieruchomości za środki pochodzące z majątku osobistego.

2.6     Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

2.7     Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium. Cena nabycia płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

2.8 Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu uprawnia organizatora przetargu do odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszt umowy ponosi nabywca.

2.9     Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl oraz bip.umwp.wrotapodlasia.pl, a dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Św. Rocha 13/15, 3 piętro, pokój nr 6, tel. 85-66-54-506.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

 

Administrator danych osobowych - zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) - informuje, co następuje:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Roberta Kursy, z którym może Pani/Pan kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@wrotapodlasia.pl.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wymóg prawny ciążący na Administratorze wynikający z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) w celu przeprowadzenia procedury przetargowej związanej ze sprzedażą nieruchomości.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty serwisujące systemy informatyczne z których korzysta Administrator.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania, a następnie archiwizowane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej, tj. kategorii A - wieczyście.
 8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym Administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, pod warunkiem zgodności takich żądań z przepisami prawa stanowiącymi obowiązek prawny Administratora
  do przetwarzania danych osobowych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania danych osobowych z prawem do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.