Tytuł przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rajgrodzie
Typ Zamówienia Przetargi na sprzedaż nieruchomości
Kategoria Nieruchomości
Typ Postępowania Ustny nieograniczony
Status Postępowania W trakcie
Lokazlizacja Nieruchomości

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rajgrodzie

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

 na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rajgrodzie

1.1 rodzaj nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana

1.2 położenie: Rajgród

1.3 oznaczenie geodezyjne: działka nr 1353/5 o pow. 3,2841 ha, działka nr 1378 o pow. 0,1808 ha, działka nr 1494/1 o pow. 0,8529 ha, działka nr 6/4 o pow. 0,0139 ha i działka nr 1198/2 o pow. 0,0535 ha

1.4 oznaczenie księgi wieczystej: LM1G/00022815/1

1.5 opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest nad jeziorem Rajgrodzkim w sąsiedztwie drogi krajowej nr 61 pomiędzy Grajewem i Rajgrodem. Rejon ten zalicza się do Pojezierza Ełckiego. Jezioro Rajgrodzkie należy do wodnego szlaku wiodącego z Olecka do Augustowa. Od strony północno-zachodniej sąsiaduje z terenem ośrodka WOPR. Od strony północno-wschodniej z terenami leśnymi. Dostęp do jeziora poprzez teren dz. nr 6/3 od strony zachodniej.  Przedmiotowe działki tworzą zwarty kompleks gruntu o nieregularnym kształcie. Teren stanowił całość funkcjonalną dawnego ośrodka wypoczynkowego „Śniadecja”, aktualnie nieużytkowanego. Zagospodarowanie terenu z przewagą obiektów powstałych w latach 60-tych i 70-tych. Do podstawowych elementów zagospodarowania można zaliczyć: budynek pawilonu (kuchnia, stołówka, kawiarnia, zaplecze), budynek hangaru na kajaki i sprzęt żeglarski, budynek sanitariatu z hydrofornią, budynek magazynowy, budynek gospodarczy, budynek tzw. „recepcji starej”,  budynek tzw. „recepcji nowej”,  wiatę o konstrukcji stalowej oraz obiekty zakwaterowania turystycznego (domki drewniane na fundamencie 8 szt. i drewniane domki kempingowe niepołączone trwale z gruntem 38 szt.). Teren częściowo ogrodzony. Na przedmiotowym terenie znajdują się urządzenia energetyczne, wodociągowe oraz kanalizacyjne. Zaopatrzenie w wodę z własnej studni. Kanalizacja sanitarna lokalna.

1.6 przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Powyższy teren objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 27 marca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 1375), zgodnie z którym przeznaczony jest pod zabudowę usługową z zakresu turystyki z zielenią urządzoną (symbol 1UT-ZP).

1.7 cena wywoławcza: 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).

1.8 termin przetargu: 9 czerwca 2021 r. godz. 10.00 sala nr 117, I piętro w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

1.9 termin wpłaty wadium w pieniądzu w kwocie: 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 2 czerwca 2021 r.

1.10 o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej – czyli 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

1.11 koszt dodatkowy: nabywca poniesie koszt wykonania operatu szacunkowego w kwocie brutto 4.700,00 zł.

1.12 Termin okazania nieruchomości: 28 maja 2021 r. godz. 10.00-12.00.

1.13 W związku z bieżącym utrzymaniem nieruchomości zawarto umowy na ochronę i ubezpieczenie.

 

Informacje dodatkowe dotyczące zbywanej nieruchomości

 

2.1    Zbycie zabudowanych działek o numerach: 1353/5, 1378, 1494/1, 6/4, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), natomiast zbycie niezabudowanej działki nr 1198/2 podlegać będzie opodatkowaniu według stawki 23 %.

2.2     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Nr 27 1500 1344 1213 4006 7505 0000 w wyznaczonym terminie (ostateczna data wpływu wadium na konto urzędu to 2 czerwca 2021 r.) oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Uczestnicy proszeni są o przedłożenie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

2.3     Podmioty, podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS, wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą winny przedłożyć zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG w postaci wydruku ze strony internetowej CEIDG.

2.4     W przypadku reprezentowania osoby prawnej lub osoby fizycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

2.5     Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu prowadzące działalność w formie spółki cywilnej winny przedłożyć ponadto umowę spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą
na nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki, pozwalające na nabycie nieruchomości.

2.6     W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast wyłącznie do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem. Małżonek pozostający w rozdzielności majątkowej, uczestniczący samodzielnie w czynnościach przetargowych, powinien przedłożyć dokument potwierdzający ustanowienie rozdzielności majątkowej.

2.7     Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

2.8     Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium.

2.9     Cena za nabycie nieruchomości płatna jest nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Koszt umowy i opłaty sądowej ponosi nabywca.

2.10   Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu uprawnia organizatora przetargu do odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

2.11   Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

          Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl oraz bip.umwp.wrotapodlasia.pl, a dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Św. Rocha 13/15, 3 piętro, pokój nr 6, tel. 85-66-54-506.

          Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

 

 

 

Załączniki ogłoszenia o przetarg