Zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie czynności ostatecznego oszacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez łosie w plantacjach owoców miękkich i aronii.

Data wydania 2020-07-02
Tytuł Zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie czynności ostatecznego oszacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez łosie w plantacjach owoców miękkich i aronii.
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia ROR-IX.7131.41.2020
Kategoria Usługi
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2020-07-09

 ROR-IX.7131.41.2020                                                                                                            Białystok, dnia 2 lipca 2020 r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 Zapraszam do złożenia oferty na przeprowadzenie czynności ostatecznego oszacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez łosie w plantacjach owoców miękkich i aronii.

 I. Zamawiający

 Województwo Podlaskie

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

15-888 Białystok
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
NIP 542-25-42-016

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ostateczne oszacowanie 9 szkód łowieckich wyrządzonych przez łosie w plantacjach owoców miękkich i aronii położonych na terenie województwa podlaskiego.

1. Ostateczne szacowanie 9 szkód łowieckich wyrządzonych przez łosie w plantacjach owoców miękkich i aronii, szczegółowo wymienionych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego przeprowadzone zostanie na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 776) w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych oraz Rozdziału IX ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (j. Dz. U. z 2020 r., poz. 67 z późn. zm.) w zakresie odpowiedzialności Skarbu Państwa.

2. Łączna powierzchnia szacowanych upraw wynosi ok. 263,34 ha.

3. Wykonawca zamówienia zobowiązany będzie do:

1) przeprowadzenia 9 postępowań ostatecznego szacowania szkód łowieckich;

2) przeprowadzenia szacowania każdej zgłoszonej szkody w terminie nie później niż 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pisemnej informacji o wpłynięciu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku wniosku o ostateczne szacowanie szkody, o czym Zamawiający będzie pisemnie informował Wykonawcę, odrębnie przy każdym z 9 szacowań;

3) sporządzenia i złożenia w siedzibie Zamawiającego pisemnej ekspertyzy w terminie 14 dni od daty dokonania szacowania szkody, zawierającej m.in.: opis miejsca szkody, rodzaj i wielkość szkody, wyliczenie należnego odszkodowania z podaniem poszczególnych wycenianych elementów (pełny algorytm wyliczenia kwoty odszkodowania, materiały źródłowe i metodologię wyliczenia strat w każdej plantacji) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach;

4) sporządzenia i złożenia w siedzibie Zamawiającego protokołu ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych w terminie 14 dni od daty dokonania szacowania szkody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 776) w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach;

5) dojazdu na miejsce wykonywania czynności szacowania szkód we własnym zakresie;

6) przeprowadzeniu czynności szacowania w obecności upoważnionego przedstawiciela Zarządu Województwa Podlaskiego w Białymstoku w sytuacji, gdy upoważnieni przedstawiciele Zarządu Województwa uznają, iż zachodzi taka potrzeba;

7) udziału w postępowaniach przed sądami dotyczącymi oszacowania przedmiotowych szkód.

4. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Wykonawcy o złożonym wniosku o ostateczne szacowanie szkody, terminie ostatecznego szacowania szkody, rodzaju uprawy i miejsca wystąpienia szkody po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, co do dogodnego terminu wyjazdu dla obu stron, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia przez poszkodowanego wniosku o ostateczne szacowanie szkody do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

 III. Termin realizacji zamówienia

 Zamówienie należy wykonać do 25 września 2020 r. według zgłoszeń poszkodowanych o ostateczne szacowanie szkody.

 IV .Inne istotne postanowienia

  1. Termin płatności: 21 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury/rachunku, pod warunkiem, iż wpłynie ona do Województwa w terminie 3 dni od dnia wystawienia. W przeciwnym wypadku zapłata nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. Wynagrodzenie będzie płatne w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia.
  2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będą protokoły zdawczo-odbiorcze podpisane przez strony umowy.
  3. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z faktycznie zrealizowanymi wnioskami o ostateczne szacowania i jednostkową ceną brutto zadeklarowaną w formularzu ofertowym, odrębną dla każdego z 9 plantacji owoców miękkich i aronii.
  4. Wykonawca musi posiadać potwierdzone w formie pisemnej doświadczenie (minimum 4 lata) w szacowaniu szkód łowieckich i wycenie strat spowodowanych przez zwierzęta łowne w uprawach sadowniczych, które przedstawi Zamawiającemu w załączeniu do złożonej oferty.
  5. Szczegóły postanowienia przedmiotu zamówienia i sposób jego rozliczenia określono szczegółowo w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 V. Miejsce i termin składania ofert

 1. Ofertę w postaci załączonego formularza ofertowego z dołączonym dokumentem potwierdzającym posiadane doświadczenie w szacowaniu szkód łowieckich i wycenie strat spowodowanych przez zwierzęta łowne w plantacjach owoców miękkich i aronii należy przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy: łowiectwo@wrotapodlasia.pl , w terminie do 09.07.2020 r.  

 2. Ewentualne zapytania proszę kierować do Referatu Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich na adres  lowiectwo@wrotapodlasia.pl, lub  telefon pod nr (85) 66 54 202 / 85 66 54 240.

 

VI. Kryterium wyboru oferty:

  1. O wyborze oferty decyduje najniższa cena brutto.
  2. W przypadku, gdy oferenci przedstawią taką samą cenę brutto na wykonanie usługi dodatkowym kryterium wyboru będzie doświadczenie oferenta w danej dziedzinie.

 

  

 

Załączniki:

- Formularz ofertowy nr 1 (zał. Nr 1)

- Projekt umowy o dzieło z wykonawcą – szacowanie ostateczne (zał. Nr 2)

- Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (zał. Nr. 3)

Specyfikacja

W wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie złożonych ofert, ustalono, że najkorzystniejszą ofertę złożył Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. w Olsztynie – cena oferty brutto 107 379,00 zł

Oferty biorące udział w postępowaniu: a) Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. w Olsztynie – 107 379,00 zł;

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markiewicz-Drabiuk

Wprowadzający: Anna Markiewicz-Drabiuk

Data modyfikacji: 2020-07-14

Opublikował: Anna Markiewicz-Drabiuk

Data publikacji: 2020-07-02

Rejestr zmian