Sporządzenie „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego do 2030 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ww. Programu oraz sporządzenie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego za lata 2019-2020”

Data wydania 2021-03-22
Tytuł Sporządzenie „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego do 2030 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ww. Programu oraz sporządzenie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego za lata 2019-2020”
Typ Zamówienia Transakcje nieobjęte ustawą Pzp
NR Zamówienia DOS-II.7011.1.1.2021
Kategoria Usługi
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2021-03-29

Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza do złożenia oferty cenowej na sporządzenie „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego do 2030 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ww. Programu oraz sporządzenie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego za lata 2019-2020”. Projekt umowy zawierający opis przedmiotu zamówienia oraz wstępny harmonogramem prac stanowią odpowiednio załącznik 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
2) Posiadają zdolność techniczną i zawodową umożliwiającą realizację przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie uznany, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu dwóch rodzajów usług o skali wojewódzkiej, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Należy wykazać minimum jedno opracowanie Programu i minimum jedno opracowanie Raportu (dokumentów, o których mowa w art. 17 i 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia - oświadczenie.

Warunki złożenia oferty:
1) oferta powinna zostać złożona na formularzu, stanowiącym załącznik 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
2) oferta powinna zawierać cenę netto i brutto zamówienia oraz wysokość podatku VAT,
3) oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną,
4) oferta powinna być ważna co najmniej przez okres 2 miesięcy, od daty złożenia oferty,
5) ofertę należy złożyć do dnia 29.03.2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu):
- w formie papierowej – na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, z dopiskiem na kopercie: Oferta cenowa DOS-II.7011.1.1.2021. Ofertę w ww. terminie można również złożyć w postaci skanu oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na  adres e-mail: dos@wrotapodlasia.pl bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, pod warunkiem nadania na ww. adres siedziby Urzędu tej oferty w formie papierowej przesyłką pocztową nie później niż w dniu składania ofert – przy czym liczy się data stempla pocztowego.
lub
- w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – za pomocą platformy internetowej ePUAP lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą Cyfrowego Urzędu (https://bip.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/elektroniczny_urzad/).


Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie stanowiła w 100% cena.

W przypadku złożenia takich samych cenowo ofert, Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania. Unieważnienie postępowania może nastąpić, w szczególności w następujących przypadkach, gdy:
a) powstaną okoliczności wymagające zmiany opisu przedmiotu zamówienia,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą złożenie zamówienia.

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie również możliwość odwołania/unieważnienia postępowania lub zmiany jego warunków w trakcie postępowania bez podania przyczyny.

W przypadku odwołania/unieważnienia postępowania lub zmiany jego warunków Zamawiający poinformuje podmioty biorące udział w postępowaniu drogą mailową. 

Podmioty biorące udział w postępowaniu zostaną poinformowane o wyborze najkorzystniejszej oferty mailowo. Z Firmą, której oferta okaże się najkorzystniejsza, zostanie podpisania umowa na realizację zamówienia.

Sprawę prowadzi: Joanna Bartnikiewicz, tel. 85 66 54 448

Informacja o wyniku postępowania

W wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęły następujące oferty:
1. ATMOTERM S.A., Opole – 85 000,00 zł netto, 104 550,00 zł brutto
2. EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych Robert Siudak, Suchy Las – 69 000,00 zł netto, 84 870,00 zł brutto.

Z uwagi nas to, iż kryterium wyboru oferty stanowiła w 100% cena, po zapoznaniu się z otrzymanymi ofertami cenowymi, do realizacji zadania wybrano firmę EKOSTANDARD Pracowania Analiz Środowiskowych Robert Siudak, ul. Wiązowa 1B/2, 62-002 Suchy Las, która zaproponowała wykonanie usługi za cenę 84 870,00 zł brutto.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Karol Mruczek

Wprowadzający: Karol Mruczek

Data modyfikacji: 2021-04-01

Opublikował: Karol Mruczek

Data publikacji: 2021-03-22

Rejestr zmian