Wykaz nr 1/2018 nieruchomości położonej przy ul. M.C. Skłodowskiej w Łomży, przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz WOPiTU w Łomży.

Wykaz Nr    1 /2018

Nieruchomości przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie oznaczonej jako działki nr 22839/7, 22839/8, 22839/15, położonej w Łomży przy ul. M. Skłodowskiej Curie na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.  

 

Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości oraz pow. w ha

 

Położenie

nieruchomości

 

Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

 

Informacja o przeznaczeniu do przekazania

 

 

Opis nieruchomości

Wartość początkowa                     wg ewidencji księgowej

Działka  nr 22839/7 o pow. 0,1445 ha, Działka nr 22839/8 o pow. 0,0485 ha i ne 22839/15 o pow. 1,0485 ha.

 

 

 

 

m. Łomża

ul. M.C. Skłodowskiej

Kw nr LM1L/0002396/6

Nieruchomość przeznaczona do oddania w nieodpłatne użytkowanie nie leży na obszarze objętym  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

Nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

na cele wykonywania zadań statutowych.

 

Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się kompleks budynków wykorzystywanych dotychczas na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

Budynek tlenowni – 24 859,14 zł, bud. mat. łatwopalnych – 14 265,32 zł, budynek chlorowni – 15 925,37 zł, osadnik – 14 502,87 zł, dźwig- 120 423,02 zł, studnia wodociągowa – 40 285,38 zł, ogrodzenie – 34 595,02 zł, kanalizacja deszczowa – 53 674,16 zł, Sieć cieplna – 63 873,68 zł, przyłącze wodociąg. 20 976,19 zł, kanalizacja sanitarna – 3 823,52 zł,  siec cieplna – 23 206,69 zł, budynek szpitala – 552 981,79 zł, linia zasilająca – 25 293,20 zł,  oświetlenie terenu – 17 797,04 zł,  bud szpitala cz. B C D – 3 211 280,69 zł, linia zasilająca – modernizacja 5 451,47 zł.