wykaz Nr 7

WYKAZ Nr  7/2016

                                                                                 Załącznik do uchwały nr  142/1783/2016                 

nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej własność Województwa Podlaskiego położonej w Białymstoku

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

Informacja o przeznaczeniu do zbycia

 

 

 

 

 

Białystok

 

ul. Kilińskiego 11

 

 

obr. 11

dz. nr  1473           o pow. 0,0504 ha

 

KW Nr BI1B/00056596/9

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ul. Rynek Kościuszki i Sienkiewicza) zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Białystok Nr XLVIII/543/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. (ogł. w Dz, Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 29 lipca 2013 r. poz. 3092), przeznaczona jest pod zabudowę usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną (symbol w planie 4.7U). Na terenie tym partery budynków przeznacza się wyłącznie pod usługi centro twórcze (usługi z zakresu: handlu, gastronomii, kultury i rozrywki oraz usługi turystyki w rozumieniu przepisów  Polskiej Klasyfikacji Działalności). W ramach przeznaczenia uzupełniającego na drugiej i wyższych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się funkcję mieszkaniową. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze Białegostoku wpisanym do rejestru zbytków decyzją WKZ nr KI.WKZ-5340/22/77 z dnia 01.09.1977 r. pod numerem A-286- układ urbanistyczny XVI-XIX w.Na terenie 4,7 U ustala się:

- obsługę komunikacyjną terenu od otaczających dróg publicznych;

- zabudowę w formie zwartej, z sytuowaniem budynków po granicy działek;

- kontynuację „ściany kurtynowej” wzdłuż ul. Legionowej: z utrzymaniem wysokości formy architektonicznej, rozwiązań materiałowych i kolorystyki jak w zrealizowanej części, jako jedno zamierzenie inwestycyjne z dopuszczeniem etapowania;

- dopuszcza się przebudowę, zmianę sposobu użytkowania, remont oraz rozbudowę budynków z utrzymaniem wysokości budynku istniejącego

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana murowanym budynkiem byłej biblioteki publicznej ma kształt zwarty, zbliżony do trapezu i jest położona pośród zwartej pierzejowej zabudowy usługowej, przy jednej z ulic handlowo – usługowych w centrum miasta Białegostoku. Działka zabudowana jest 3 piętrową, murowaną, podpiwniczoną kamienicą ciągu podobnej, zwartej zabudowy usługowej przy ul. Kilińskiego. Posesja przylega do tej ulicy północną granicą, a ulica ma nawierzchnię z kostki granitowej oraz granitowe chodniki. Południową granicą posesja przylega do ul. Legionowej, która ma nawierzchnię asfaltową i granitowe chodniki a po przeciwnej stronie tej ulicy rozciąga się otoczony murem obszar zabytkowego założenia pałacowo – parkowego Pałacu – Branickich. W przyległych ulicach są rozprowadzone sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, elektryczna, gazowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa, ciepłownicza oraz telekomunikacyjna. Północna część działki jest w całości zabudowana budynkiem byłej biblioteki, który ścianą frontową bezpośrednio przylega do ul. Kilińskiego. Na zapleczu budynku, od strony ul. Legionowej jest niezabudowane podwórko w większości utwardzone płytami chodnikowymi, a w części różnogatunkowymi drzewami parkowymi i nasadzeniami ozdobnymi przy czym część podwórka jest oddzielona od utwardzonego placu bardzo zużytymi częściowo zrujnowanymi murkami oporowymi z cegły ceramicznej pełnej.

 

cena wywoławcza:

3 000  000,00 zł

 

zbycie nieruchomości zabudowanej korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. /.Dz. U. z 2011 r. Nr  177 poz.1054 z późn. zm./

 

Przetarg ustny  nieograniczony

 

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm).