WYKAZ Nr 8/2016 Załącznik do uchwały nr146/1857/2016 nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej własność Województwa Podlaskiego położonej w Choroszczy.

WYKAZ Nr  8/2016

Załącznik do uchwały nr146/1857/2016                                         

nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej własność Województwa Podlaskiego położonej w Choroszczy.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

Informacja o przeznaczeniu do zbycia

 

 

 

 

 

CHOROSZCZ

 

 

działka  numer  6/15 o pow. 0,3455 ha

 

KW Nr BI1B/00111599/4

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne zatwierdzonego uchwałą Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dn. 27 grudnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4, poz. 70 z dnia 20 lutego 2002 r.) przedmiotowa działka położona jest w obrębie m. Choroszcz jest przeznaczona:

- w około 75 % pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- około 15 % pod postulowany przebieg drogi gminnej,

- około 10% pod tereny potencjalnych ujęć wody, w tym na cele obrony cywilnej.

 

Działka o nr 6/15 ma kształt nieforemny, trójkątny. Jest położona na terenie rolnym, bezpośrednio przyległym do pasa drogowego przebudowanej drogi krajowej Białystok, w którym to pasie biegnie nie tylko dwupasmowa droga główna, ale i asfaltowa droga serwisowa dla obsługi ruchu lokalnego. Przedmiotowa działka bezpośrednio przylega do pasa drogi krajowej, ale nie ma wjazdu z tej drogi i jest pozbawiona bezpośredniego dostępu do sieci infrastruktury technicznej. Teren przedmiotowej działki jest niezagospodarowany, zachwaszczony, położony w otoczeniu gruntów rolnych, pomiędzy skupiskiem zabudowy siedliskowej na północnym wschodzie, a ogrodzonym siatką pasem drogi krajowej na południowym zachodzie.

 

 

cena wywoławcza:

175 000,00 zł

 

zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r (Dz. U. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) do ceny zbycia doliczony zostanie 23 %  podatek VAT

Przetarg ustny  nieograniczony

 

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm).