Wykaz nr 3/2017 nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia przy ul. Poleskiej 89 C w Białymstoku.

   Załącznik do uchwały Nr 214/3279/2017                                                                                                                                                                                          Zarządu Województwa Podlaskiego

                 z dnia  19 września 2017 roku

 

WYKAZ  NR   3/2017

nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

 

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz pow. w ha

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania          nieruchomości

Opis nieruchomości

Wysokość stawek czynszu z tytułu najmu

Opłaty jednorazowe

Terminy wnoszenia  opłat  z tytułu wynajęcia poszczególnych pomieszczeń

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dz. Nr  228/2  o pow. 0,6848 ha położona   w Białymstoku  przy ul. Poleskiej Nr 89C obręb Nr 11.

 

 

 

 

ul. Poleska 89C m. Białystok

Kw nr BI1B/00122341/1

Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia leży na obszarze objętym  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego cz. os. Centrum w Białymstoku (rej ul. Al. J. Piłsudskiego i ul. Żabiej) oznaczonym symbolem 1U – zabudowa usługowa wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, zielenią urządzoną oraz pod lokalizację inwestycji celu publicznego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został przyjęty uchwałą XVII/255/16 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 18-01-2016 i ogłoszony w Dz. Urz. W.P poz. 844 z dnia 15 lutego 2016 r.

Nie ustala się terminu zagospodarowania nieruchomości ze względu na jej obecny sposób użytkowania

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym położonej w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89C

 

Przeznacza się do wynajęcia część powierzchni dachu na w/w budynku, wynoszącej 16 m² na okres 3 lat na rzecz Spółki P4 sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie przy ul. Taśmowej 7.

 

 

 

Ustala się stawkę czynszu najmu  w wysokości  2 500 zł   netto miesięcznie.

 

Dodatkowo najemca ponosić będzie koszty związane z dostawą energii elektrycznej według wskazań podlicznika.

 

brak

Opłaty z tytułu najmu będą wnoszone               w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT  przelewem  na konto wskazane na fakturze nie później jednak niż do dnia 28 każdego miesiąca.